Metodické centrum

Slovenská národná galéria metodickým, odborným, poradenským, koordinačným a vzdelávacím pracoviskom sústavy galérií. Koordinuje informatizáciu a zavádzanie informačných technológií v rámci sústavy galérií; zabezpečuje digitalizáciu spracovania, spravovania a sprístupňovania údajov o zbierkových predmetoch; vedie v elektronickej forme centrálnu evidenciu zbierkových predmetov galérií zapísaných v registri a vybrané údaje v elektronickej podobe sprístupňuje verejnosti; spracováva a vyhodnocuje štatistické a iné údaje o galériách a základných odborných činnostiach, sprístupňuje ich zriaďovateľom a zakladateľom galérií a ostatnej verejnosti; posudzuje žiadosti žiadateľov o zápis galérie do registra a preveruje podmienky na výkon základných odborných činností v galérii; poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo vlastníkom a správcom predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti výtvarného umenia.
Zákonom určené funkcie SNG plní v rámci svojich možností vo všetkých oblastiach odborných činností prostredníctvom jednotlivých odborných útvarov podľa aktuálnej potreby a požiadaviek formou odborných konzultácií, usmernení, špecializovaných podujatí a ďalších koordinačných a metodických aktivít v rozpätí svojho odborného vymedzenia.