Galerijné zariadenia

Slovenská národná galéria vedie evidenciu galerijných zariadení na základe § 7, odst. 5. pís. j zákona č. 38/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Definícia podľa zákona 38/2014

§ 16a Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie

(1) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby alebo špecializované zariadenie, ktoré nadobúda predmety kultúrnej hodnoty a sprístupňuje ich verejnosti na účely poznávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej prezentácie alebo galerijnej prezentácie.

(2) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia je oprávnený požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.

(3) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie alebo zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia sú oprávnení požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie podľa § 7 ods. 5 písm. i) alebo ods. 6 písm. i).

(4) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia určí v zriaďovacej listine, zakladacej listine alebo v štatúte zameranie a špecializáciu nadobúdania predmetov kultúrnej hodnoty a formu sprístupňovania predmetov kultúrnej hodnoty.

(5) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia, ktoré je evidované podľa odseku 2, po zrušení múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia požiada o výmaz z evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.

Za galerijné zariadenie sa považuje ustanovizeň sústreďujúca a prezentujúca predmety galerijnej povahy , ktorá nie je zapísaná v Registri múzeí a galérií SR, prípadne z neho bola vymazaná. Sídlo takejto inštitúcie sa nachádza na území SR a jej zriaďovateľom/vlastníkom a správcom môže byť akákoľvek fyzická, či právnická osoba.

Evidenciu galerijných zariadení vedie oddelenie digitálnych zbierok a služieb SNG.

Zápis do evidencie sa vykonáva elektronicky – vyplnením evidenčného formulára a jeho zaslaním na adresu zlatica.adamciakova@sng.sk

Zaregistrovanému galerijnému zariadeniu je pridelené registračné číslo v tvare: GZ rok zápisu do evidencie / poradové číslo zápisu v danom roku