Umelecké zbierky SNG

Slovenská národná galéria bola založená v roku 1948 a hneď od svojho počiatku podstatnú časť odborných kapacít vyhradila výskumu a prezentácii starého umenia – nielen slovenského a nielen na Slovensku. Toto zdanlivo banálne konštatovanie môže prekvapiť, ak situáciu 50. rokov vnímame v kontexte dobovej kultúrnej politiky. Na jednej strane sa štátne inštitúcie obohatili o fondy konfiškátov na základe tzv. Benešových dekrétov, na druhej strane sa najmä sakrálne umenie dostalo na index. Napriek tomu tvorili jadro kolekcie klasického umenia už od počiatku nákupy a dary. Gotickým či barokovým náboženským dielam sa tiež venovala potrebná akvizičná, reštaurátorská a od 70. rokov 20. storočia aj prezentačná pozornosť, či už na Zvolenskom zámku, alebo v centrále SNG v Bratislave.
Slovenská národná galéria v súčasnosti spravuje nasledujúce kolekcie: Zbierku gotického umenia, Zbierku barokového umenia, Zbierku starej grafiky a kresby, Zbierku európskeho maliarstva a Zbierku umenia 19. storočia. Každá z nich – s výnimkou grafiky a kresby – disponuje vlastnou stálou expozíciou vo Vodných kasárňach na dunajskom nábreží. Okrem priestorov v Bratislave galéria spravuje aj niekoľko objektov v ďalších častiach Slovenska. Z hľadiska klasického umenia sú najdôležitejšie dva z nich: Kaštieľ Strážky pri Kežmarku, kde sa prezentuje stála expozícia historického portrétu a diela Ladislava Mednyánszkeho. Zámok vo Zvolene ponúka zasa výstavu starého európskeho maliarstva, výstavu Majstra Pavla z Levoče (kópie vytvorené počas reštaurovania v 50. rokoch 20. storočia), ako aj transfery nástenných malieb z tzv. bývalej zvolenskej fary a malú kolekciu ikon. Zvolen je okrem toho kľúčovým objektom pre depozitárnu správu diel starého umenia.

Zamestnanci a zamestnankyne Zbierok starého umenia

Dušan Buran, vedúci kurátor Zbierok starého umenia a kurátor Zbierky gotického umenia, dusan.buran@sng.sk
Katarína Beňová, kurátorka Zbierky umenia 19. storočia, katarina.benova@sng.sk
Martin Čičo, kurátor Zbierky starej kresby a grafiky, martin.cico@sng.sk
Katarína Chmelinová, kurátorka Zbierky barokového umenia a Zbierky ikon, katarina.chmelinova@sng.sk
Zuzana Ludiková, kurátorka Zbierky starého európskeho umenia, zuzana.ludikova@sng.sk

Zamestnanci a zamestnankyne Zbierok moderného a súčasného umenia

Lucia Gregorová-Stachová, vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia, kurátorka Zbierky modernej a súčasnej kresby a Zbierky modernej a súčasnej grafiky, lucia.gregorova@sng.sk
Lucia Almášiová, kurátorka Zbierky fotomédií, lucia.almasiova@sng.sk
Katarína Bajcurová, kurátorka Zbierky moderného a súčasneho maliarstva, katarina.bajcurova@sng.sk
Vladimíra Büngerová, kurátorka Zbierky moderného a súčasného sochárstva, vladimira.bungerova@sng.sk
Katarína Čierna, kurátorka Zbierky insitného umenia, katarina.cierna@sng.sk
Viera Kleinová, kurátorka Zbierky úžitkového umenia a dizajnu, viera.kleinova@sng.sk
Petra Hanáková, kurátorka Zbierky iných médií, petra.hanakova@sng.sk
Aurel Hrabušický, kurátor Zbierky fotomédií, aurel.hrabusicky@sng.sk
Viera Dlháňová, kurátorka Zbierky architektúry, viera.dlhanovava@sng.sk
Alexandra Tamásová, asistent Zbierok moderného a súčasného umenia, alexandra.tamasova@sng.sk
Jana Švantnerova, asistent Zbierky úžitkového umenia a dizajnu, jana.svantnerova@sng.sk