Zbierka moderného a súčasného sochárstva 20. a 21. storočia obsahuje pomerne konzistentné a rozsiahle kolekcie najvýznamnejších osobností sochárskeho umenia na Slovensku. Vznik zbierky je spojený s počiatkami galérie. Početný súbor diel dokumentuje obraz vývoja moderného a súčasného sochárstva na Slovensku: od komornej plastiky, monumentálnej tvorby či medailérstva až k dielam prekračujúcim hranice klasického sochárstva smerom k objektu a k inštalácii (od roku 1990 v Zbierke iných médií).

Súčasťou zbierky sú aj autorské kolekcie osobností z prelomu 19. a 20. storočia, ktorých tvorba dokumentuje prvopočiatky konštituovania slovenského sochárstva (Ján Koniarek, Alojz Rigele, Róbert Kühmayer a Jozef Arpád Murmann). Veľká pozornosť (rozsahom a aj výnimočnosťou zastúpených diel) patrí dvom najvýraznejším osobnostiam moderného slovenského sochárstva: Jozefovi Kostkovi a Rudolfovi Uhrovi. Zbierka koncentrovane mapuje rozhodujúce pohyby v sochárskom umení od konca 50. rokov 20. storočia, a to dielami sochárov Skupiny Mikuláša Galandu, predovšetkým komplexnejšie tvorenými súbormi diel dvoch jej ústredných osobností – Vladimíra Kompánka a Andreja Rudavského.
Sochárske umenie bolo počas normalizácie pod silným spoločenským a politickým tlakom, vzhľadom na svoju povahu a význam (uplatneniu v architektúre a vo verejnom priestore) bolo umením, ktoré malo i kvôli svojej spoločenskej váhe hádam v najväčšej miere (práve spolu s architektúrou) spĺňať požiadavky socialistického umenia. Tento moment výrazne modifikoval tvorbu zbierky sochárstva SNG, ktorá sa od 70. rokov v súlade so spoločenskou úlohou sochárstva zamerala na diela z výstav angažovanej tvorby a tiež na návrhy monumentálnych realizácií, ako aj na diela, ktoré sa stali súčasťou architektúry poplatnej dobovej objednávke, estetike aj realistickému kánonu. Súčasťou zbierky sú návrhy, skice, štúdie k pamätníkom, pomníkom, reliéfne výzdoby architektúr a tiež je v nej zastúpená tradičná medailérska tvorba viacerých slovenských autorov.

Od roku 1990 do súčasnosti sa záujem sústreďuje na doplnenie zbierky sochárstva o alternatívne a experimentálne podoby sochárskeho umenia, ako sú objekt, environment autorov a autoriek vychádzajúcich zo 60. rokov (Mária Bartuszová, Jaroslav Kočiš, Ivan Štepán, Juraj Meliš, Jozef Jankovič, Milan Dobeš, Juraj Bartusz, Stano Filko a pod.). Takto sa de facto zapĺňajú medzery v dejinách tohto druhu umenia i slovenského výtvarného umenia všeobecne, pretože pred rokom 1990 sa podobné diela nenakupovali, prípadne sa v kolekcii zbierky ocitli ad hoc ako jednotlivé signály vývoja sochárskeho umenia na Slovensku. Sústredený záujem o diela, ktoré prekračujú „klasické“ hranice sochárskeho umenia, sa začal prejavovať až po spoločenských zmenách. Tie umožnili prehodnotenie a odlišné kreovanie zbierky, ako aj ďalšie dopĺňanie chýbajúcich diel, ktoré vznikali od 90. rokov do súčasnosti, teda diel autorov a autoriek ako Dezider Tóth, Jana Želibská, Peter Meluzin, Peter Rónai, Ilona Németh, Viktor Oravec, Milan Pagáč, Karol Pichler, Roman Ondák, Sára Pernecká, Marko Blažo, Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Martin Piaček.

Súčasťou zbierky sú aj diela zakladateľských osobností českého sochárstva prvej polovice 20. storočia (napr. Jozef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Ladislav Šaloun, Jan Štursa, Otto Gutfreund, Otakar Španiel). Zbierka výberovo obsahuje aj diela českých sochárov a sochárok druhej polovice 20. storočia (Eva Kmentová, Vladimír Preclík, Olbram Zoubek, Václav Cigler). V zbierke je marginálne zastúpené aj európske a mimoeurópske sochárstvo predovšetkým druhej polovice 20. storočia, ktorým bola zbierka doplňovaná sporadickými a náhodnými nákupmi či darmi z výstav realizovaných na pôde galérie.

Kurátorka Zbierky moderného a súčasného sochárstva: Vladimíra Büngerová