Zbierky starého umenia

Slovenská národná galéria bola založená v roku 1948 a hneď od svojho počiatku podstatnú časť odborných kapacít vyhradila výskumu a prezentácii starého umenia – nielen slovenského a nielen na Slovensku. Toto zdanlivo banálne konštatovanie môže prekvapiť, ak situáciu 50. rokov vnímame v kontexte dobovej kultúrnej politiky. Na jednej strane sa štátne inštitúcie obohatili o fondy konfiškátov na základe tzv. Benešových dekrétov, na druhej strane sa najmä sakrálne umenie dostalo na index. Napriek tomu tvorili jadro kolekcie klasického umenia už od počiatku nákupy a dary. Gotickým či barokovým náboženským dielam sa tiež venovala potrebná akvizičná, reštaurátorská a od 70. rokov 20. storočia aj prezentačná pozornosť, či už na Zvolenskom zámku, alebo v centrále SNG v Bratislave.
Slovenská národná galéria v súčasnosti spravuje nasledujúce kolekcie: Zbierku gotického umenia, Zbierku barokového umenia, Zbierku starej grafiky a kresby, Zbierku európskeho maliarstva a Zbierku umenia 19. storočia. Každá z nich – s výnimkou grafiky a kresby – disponuje vlastnou stálou expozíciou vo Vodných kasárňach na dunajskom nábreží. Okrem priestorov v Bratislave galéria spravuje aj niekoľko objektov v ďalších častiach Slovenska. Z hľadiska klasického umenia sú najdôležitejšie dva z nich: Kaštieľ Strážky pri Kežmarku, kde sa prezentuje stála expozícia historického portrétu a diela Ladislava Mednyánszkeho. Zámok vo Zvolene ponúka zasa výstavu starého európskeho maliarstva, výstavu Majstra Pavla z Levoče (kópie vytvorené počas reštaurovania v 50. rokoch 20. storočia), ako aj transfery nástenných malieb z tzv. bývalej zvolenskej fary a malú kolekciu ikon. Zvolen je okrem toho kľúčovým objektom pre depozitárnu správu diel starého umenia.