Fond starej európskej grafiky dnes obsahuje okolo 3500 umeleckých diel. Jeho základom sa stal konvolút asi 500 listov, ktoré SNG získala prevodom z bývalého Slovenského múzea v Bratislave v rokoch 1950 – 1951. Odvtedy sa zbierka systematicky budovala najmä akvizíciami od súkromných majiteľov, zo starožitníctiev a z antikvariátov. Pomerne rozsiahly fond tak obsahuje dôležité okruhy a školy nemeckého, nizozemského, flámskeho, francúzskeho, talianskeho a anglického grafického umenia od konca 15. až po 19. storočie.
Grafiku nemeckých oblastí prezentuje pomerne rozsiahly súbor, v ktorom nájdeme najvýznamnejšie osobnosti viacerých období, začínajúc rozsiahlou kolekciou majstrov nemeckého drevorezu. Najstaršie obdobie je zastúpené dielami z cyklov A. Dürera a umelcov norimberského a augsburského okruhu, vrátane takzvaných majstrov malých formátov (napr. D. Hopfera, H. Burgkmaira, G. Penza). Podobne rozsiahlu škálu motívov od sakrálnych či svetských histórií, alegórií, žánrov a portrétov, obohatenú o krajinárske kompozície a veduty, až po zvieracie motívy a lovecké témy predstavujú aj diela tvorcov obdobia manierizmu a baroka M. Meriana, J. von Sandrarta, J. H. Roosa, G. Ph. Rugendasa, B. Vogela, J. E. Ridingera a ďalších. K stredoeurópskym autorom príbuzného formálneho ladenia môžeme priradiť M. Rentza činného v Čechách, vedutistu S. Kleinera a z Čiech pochádzajúceho V. Hollara, ktorý neskôr žil v Londýne.
Aj v kolekcii nizozemskej a flámskej grafiky sú zastúpené veľké osobnosti ako L. van Leyden, M. Heemskerck, M. de Vos; väčším súborom medirytín sú zastúpení aj manieristický virtuóz H. Goltzius či J. de Gheyn, C. J. Visscher a príslušníci rozvetvenej grafickej rodiny Sadelerovcov. Barokový portrét reprezentujú diela A. van Dycka, najmä v prevedení vynikajúceho reprodukčného grafika L. Vorstermana. Holandská časť zbierky obsahuje všetky odvetvia grafického umenia cez portréty, biblické alebo žánrové výjavy, alegorické témy až po krajiny v podaní autorov ako J. van de Velde, H. Swanevelt, Rembrandt H. van Rijn, A. van Ostade alebo J. Luyken.
Vo fonde francúzskej grafiky je rozsiahlejším súborom prezentovaný predovšetkým Lotrinčan J. Callot, okrem neho sú tu diela známej reprodukčnej grafickej školy autorov ako R. Nanteuil, G. Edelinck, A. Masson či L. Cars. Naopak, v talianskej časti kolekcie nájdeme opäť viacero známych umelcov, spracovávajúcich graficky vlastné návrhy, napr. S. della Bella, P. Testa, C. Maratta, pričom túto líniu excelentnej autorskej grafiky uzatvárajú diela plodného rímskeho vedutistu G. B. Piranesiho.
Základom zbierky európskej kresby 16. – 18. storočia boli necelé dve desiatky diel, ktoré SNG získala administratívnym prevodom zo Slovenského národného múzea. Pravidelnými nákupmi od 50. rokov až do konca 80. rokov ich galéria získala takmer 250. Prevažujú medzi nimi najmä diela talianskych majstrov z bolonskej, rímskej a benátskej školy. Skromnejšie sú zastúpení francúzski, nemeckí, nizozemskí, holandskí a bližšie neurčení stredoeurópski autori. Najpočetnejšie sú pamiatky zo 17. a 18. storočia, ktoré predstavujú najkvalitnejšiu časť zbierky.
V rokoch 2006 – 2010 bol zreštaurovaný súbor 20 kresieb talianskej proveniencie, ktoré sa následne prezentovali aj na osobitnej výstave Skica – návrh – kópia: zreštaurované talianske kresby zo 16. a 17. storočia zo zbierky SNG (2010). V reštaurovaní i v postupnom sprístupňovaní diel zo zbierky chceme pokračovať aj naďalej, pričom cieľom je vytvorenie grafického kabinetu, kde budú postupne sprístupnené vybrané diela fondu v komorných výstavách.
V ostatnom čase bola SNG úspešná aj pri veľkých projektoch, a tak diela tejto zbierky obohatili predovšetkým výstavy Príbehy Nového zákona. Ikonografia (2000 – 2001), Postavy a príbehy Starého zákona. Ikonografia (2006), Bludní Holanďania. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku (2006 – 2007) alebo nedávny projekt DSVU – Renesancia (2009). Výber z najvýznamnejších grafických diel bol predstavený aj na výstave venovanej 60. výročiu založenia SNG a následne v publikácii k tejto výstave 111 diel zo zbierok (2008). V neposlednom rade sú to prezentácie média kresby a grafiky na samostatných výstavách, pričom po dlhšej prestávke, ktorá nastala po väčších prehliadkach zo začiatku 90. rokov (Nizozemská, flámska, holandská grafika 16. a 17. storočia zo zbierok SNG, 1992; Talianska grafika 16. – 18. storočia zo zbierok SNG, 1993), to bola výstava Hlavou dolu. K. Škréta, M. Küssel, obrázky jezuitských mučeníkov (2003) a nedávno aj Architektúra v grafike 16. – 18. storočia (Kaštieľ Strážky, 2009 – 2010) a Zlatý vek holandskej grafiky. Od Goltzia po Rembrandta (2010 – 2011).

Kurátor Zbierky starej kresby a grafiky: Martin Čičo