Gotické umenie predstavuje v rámci kultúry na Slovensku osobitnú a aj laickou verejnosťou oceňovanú kapitolu histórie umenia, akési „rodinné striebro“. Okrem diel v majetku katolíckej cirkvi, ktorá je vzhľadom na liturgický charakter väčšiny gotických pamiatok prirodzeným vlastníkom ich najbohatších fondov, predstavuje zbierka SNG najbohatšiu kolekciu gotického umenia Slovenska medzi verejnými inštitúciami. Ako taká je teda nezastupiteľným zdrojom tak pri tvorbe dôležitých výstav, ako aj v oblasti reštaurovania a umeleckohistorického bádania.
Zbierka gotického umenia zahŕňa artefakty od prvej polovice 13. do prvej tretiny 16. storočia. K januáru 2011 obsahovala 198 zbierkových jednotiek. Už z chronologického ohraničenia je zrejmé, že štýlový termín „gotika“ v jej názve je iba orientačný, pretože neskororománska madona z južného Nemecka alebo Vojniansky oltár predstavujú najstaršie diela (obe pochádzajú približne z polovice 13. storočia), kým najmladšími príkladmi sú sochy „na prahu renesancie“ z okruhu Majstra Pavla z Levoče či tzv. Czoborov Epitaf zo Skalice.
Teritoriálne sú zastúpené v prvom rade diela slovenskej proveniencie, pričom aj tu dominujú diela zo Spiša. Zároveň však SNG získala niekoľko významných sôch či obrazov z okolitých regiónov (Čechy, Morava, Rakúsko, Bavorsko, Korutánsko a Malopoľsko), ktoré mali v danom období veľký vplyv na umeleckú produkciu na Slovensku. Takýmto spôsobom sa snažíme o vytváranie zbierkového kontextu siahajúceho aj za hranice dnešného Slovenska.
Narastanie fondu determinovali možnosti inštitúcie krátko po jej vzniku v roku 1948, ako aj (a to najmä) ideologické predsudky socialistickej kultúrnej politiky. Zbierka za svoj rozvoj vďačí Karolovi Vaculíkovi, ktorý v SNG pôsobil do roku 1970 ako riaditeľ a do roku 1989 ako vedúci oddelenia starého umenia, najmä však kurátorovi Antonovi Glatzovi, ktorý tu pôsobil do roku 2001 a ktorý bol aj autorom zbierkového katalógu SNG v edícii Fontes (1983). Hoci gotické dielo je v súčasnosti na stredoeurópskom umeleckom trhu vzácnou výnimkou, akvizičná a publikačná činnosť v gotickej zbierke v SNG pokračuje dodnes.
Z najvýznamnejších akvizícií treba spomenúť tabuľu Kristus na Olivovej hore (nadobudnuté 2004), Románsku madonu (nadobudnuté 2007), kamenné reliéfy gotickej kazateľnice z Kežmarku (nadobudnuté 2009), Ukrižovanie z Oltára Panny Márie v Okoličnom (nadobudnuté 2010).

Fond však v poslednom čase profituje aj z dlhodobých výpožičiek špičkových diel, najmä z cirkevných inštitúcií: Sv. Helena z Trnavy (zapožičané od 2004), Panna Mária z Veľkého Bielu (zapožičané od 2004).

Napriek tomu zbierka gotického umenia ešte vždy celkom nepokrýva najdôležitejšie dielne neskorostredovekej umeleckej produkcie Slovenska. Kým ostatnou akvizíciou tabuľového obrazu od Majstra z Okoličného (okolo 1510 – 1520) sa podarilo zaplniť medzeru v maliarskom fonde, absentuje v nej napríklad naozaj vynikajúca monumentálna socha z ateliéru Majstra Pavla z Levoče, technologicky inak vynikajúce kópie jeho diel, vytvorené Heřmanom a Viktorom Kotrbom pri príležitosti reštaurovania Hlavného oltára sv. Jakuba v Levoči, sú len slabou náhradou. Rovnako by bolo potrebné postupne rozširovať fond lapidária nákupom ďalších kamenných skulptúr alebo reliéfov.

Kurátor Zbierky gotického umenia: Dušan Buran

Najvýznamnejšie akvizície Zbierky gotického umenia (výber)

Tabernákulový oltár z Vojnian, Spiš, polovica 13. storočia
P 131-134

Madona z Ruskinoviec, Spiš / Malopoľsko, po 1300
P 1700

Sv. Helena z Trnavy, Bratislava / Viedeň alebo Trnava, okolo 1400
(dlhodobá výpožička z Kostola sv. Heleny v Trnave)

Triptych zo Strážok, Spiš / Malopoľsko, po polovici 15. storočia
O 1590-1592

Narodenie „z Hlohovca“ (pôvodne z Dómu sv. Martina v Bratislave), Bratislava / Viedeň, okolo 1480
P 53

Majster Martin: Tróniaca Madona medzi sv. Katarínou a sv. Alžbetou (tabuľa z Jánoviec), Spiš, 1497
O 1594

Tabule Mariánskeho oltára zo Spišského Podhradia, Spiš, 1593 – 1594
(O 1029-1032 – dlhodobá výpožička zo Spišského biskupstva)

Panna Mária zo Skupiny Zvestovania z Veľkého Bielu, Bratislava / Viedeň, okolo 1480
(dlhodobá výpožička z Kostola Povýšenia sv. Kríža vo Veľkom Bieli)

Kamenné reliéfy z bývalej kazateľnice Kostola sv. Kríža v Kežmarku (sv. Helena a sv. Augustín, sv. Gregor, sv. Hieronym, sv. Ambróz), Kežmarok, pred 1500
P 2703-2706

Majster Pavol z Levoče (dielňa): Sv. Ondrej zo Strážok, Spiš, 1524
P 138

Epitaf Imricha Czobora zo Skalice, západné Slovensko (?), okolo 1520
O 385

Najvýznamnejšie výstavy Zbierky gotického umenia (výber)

Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika.
Kurátor: D. Buran, spoluusporiadateľ MMB
Bratislava, SNG a MMB, 20. november 2003 – 21. marec 2004

D´or et de feu.L´art en Slovaquie à la fin du Moyen Age.
Kurátor: D. Buran
Paríž, Musée national du Moyen Age, Thermes de Cluny. 14. september 2010 – 10. január 2011