Zbierka architektúry vznikla v roku 1986 ako súčasť kabinetu úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva prvým nákupom diel od Vojtecha Vilhana 30. 4. 1986. Kurátorka Klára Kubičková začala budovať kolekciu diel architektúry 19. a 20. storočia ako dočasne uložený zbierkový fond pripravovanej Galérie architektúry, úžitkového umenia a dizajnu (GAUUDI) v Bratislave. Zbierka sa rozrastala prevodmi z iných inštitúcií (najmä zo Slovenského národného múzea), akvizíciami a darmi z majetku i pozostalostí architektov (a jednej architektky) na Slovensku. Projekt GAUUDI sa napriek podpore vtedajšieho ministerstva kultúry, primátora mesta, Zväzu slovenských architektov (dnes Spolok architektov Slovenska) a Štátneho (výskumného) projektového a typizačného ústavu (Š/V/PTÚ) v Bratislave nepodarilo dokončiť: vytipovaný a zrekonštruovaný palác grófa Quida Karácsonyiho (postavený v rokoch 1883 - 1884), v ktorom mala galéria od konca 80. rokov sídliť, sa po roku 1989 stal súčasťou areálu dnešného Prezidentského paláca, a nadobudol tak iný účel.
Od roku 1990 síce GAUUDI pôsobila ako samostatný ústav SNG a K. Kubičková bola jeho hlavnou kurátorkou, no táto relatívna samostatnosť trvala iba dva roky. Roku 1992 ústav GAUUDI zrušil riaditeľ SNG Juraj Žáry a vznikla Zbierka architektúry, úžitkového umenia a dizajnu ako integrálna súčasť zbierkových fondov SNG. V 90. rokoch ju doplnili ďalšie nákupy i dary z pozostalostí architektov, po roku 2005 boli obnovené aj sporadické akvizície a výstavy. Heterogénnosť takto založenej a budovanej kolekcie trvá dodnes, čiastočne sa s ňou vyrovnáva fyzické rozdelenie zbierkovo-archívnych predmetov medzi Zbierku architektúry a Archív výtvarného umenia.

V rokoch 1986 - 1992 zbierka obsahovala diela zo 70. rokov (V. Vilhan, G. Cimmermannová) a práce prvej generácie modernistov na Slovensku, predovšetkým dostupné projekty M. M. Scheera (z rokov 1923 - 1961, nadobudnuté 1987), A. Szonyiho a F. Wimmera (jednotlivé i spoločné diela od začiatku 30. rokov do roku 1947, nadobudnuté v rokoch 1988 a 1990) aj O. Winklera (školské práce z Nemeckej technickej univerzity v Prahe /1927 - 1933/ a projekty z rokov 1936-1938, 1945 a 1951, všetky nadobudnuté 1987). V roku 1991 túto časť zbierky doplnil osobný archív F. Wimmera. Ten okrem rodinných a dobových fotografií, voľných kresieb a akvarelov z rokov 1916 - 1919 obsahuje i návrh Masky Egypťana, ktorú pre Wimmera vytvorila G. Leweke-Weyde (signované W., nedatované) na maškarný ples Bratislavského umeleckého spolku Kunstverein (1885 - 1945) v Redute. Poukazuje nielen na záujem modernistov a modernistiek o predklasické umenia a na spolupôsobenie jednotlivých umení pri tvorbe moderného spôsobu života, ale aj na karnevalové prevracanie modernosti.
Neskôr pribudli kľúčové a súčasne najrozsiahlejšie konvolúty zbierky s dielom dvoch zakladateľských osobností architektúry 19. a 20. storočia na území Slovenska, teda projekty staviteľa a architekta M. M. Harminca a architekta M. E. Belluša, absolventa architektúry na pražskej Technickej univerzite. Harmincov konvolút obsahuje všetky etapy tvorby od raných historizujúcich a eklektických návrhov až po neskoré projekty s príklonom k funkcionalistickému programu (na ktorom už spolupracoval i začínajúci M. E. Belluš). Ďalším rozvinutím a overovaním tohto programu je nadväzujúca bohatá kolekcia samostatných projektov M. E. Belluša, od raných návrhov zo začiatku 20. rokov až po tie z prvej polovice 60. rokov. Obsahuje autorove zásadné diela, realizované i nerealizované, ako aj drobné projekty a štúdie (včítane scénografických návrhov). Poskytuje obraz o tom, ako Belluš vzťahoval svoje školenie v tradícii klasicizujúcej moderny (u Wágnerovho žiaka A. Engla) k rôznym dobovým vplyvom: spočiatku k avantgardnej funkcionalistickej architektúre (K. Honzík, skupina Puristická štvorka) a neskôr, v období socialistického realizmu, i k ľudovej architektúre (najmä k spišskej renesancii). V archíve galérie je uložený i strojopis autorových pamätí. Táto kolekcia Bellušových diel je čiastočne darom autorovej dcéry, architektky M. Janotovej Slovenskej národnej galérii a čiastočne ju SNG získala prevodom zo Slovenského národného múzea.
Dielo ďalšej zo zakladateľských osobností, architekta D. S. Jurkoviča, je v zbierke zastúpené iba okrajovo, piatimi zbierkovými predmetmi (z toho tri sú deponáty). Ťažisko jeho diela je uložené v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Tvorbu zástupcov zakladateľských generácií nasleduje výber z diela J. Štefanca (z obdobia 1929 - 1961), F. Čapku (z rokov 1940 - 1980), J. Svetlíka (z rokov 1950 - 1985), L. Beisetzera (z rokov 1942 - 1959) a J. Strumayra (z rokov 1940 - 1972). Podobne kľúčový ako Harmincov a Bellušov súbor je však pre zbierku i rozsiahly konvolút diela modernistického urbanistu E. Hrušku zakúpený od autorovej rodiny v roku 1990. Sú v ňom projekty od školských prác (nedatované), cez rané architektonické návrhy z 30. rokov a urbanistické návrhy zo 40. rokov 20. storočia, až po rozsiahly súbor voľných kresieb z autorových ciest po Slovensku i po svete (Paríž, Rím, Miláno, Benátky...). Súčasťou súboru je aj rukopis Hruškovej knihy K tvorbe urbanistického priestoru s autorovými kresbami a analytickými schémami či diagramami (1983). K novozískaným dielam zbierky patrí akvizícia ranej tvorby absolventa Bauhausu architekta L. Foltyna. Obsahuje nielen originály a fotodokumentáciu jeho študentských prác z Bauhausu, ale aj prvé návrhy a neskoršie rukopisy jeho historiografických prác. Galéria tento súbor diel kúpila od architektovej manželky umenovedkyne I. Mojžišovej. Zatiaľ poslednú akvizíciu zbierka získala darom od autora: dostupné projekty a archívnu dokumentáciu galérii venoval architekt V. Dedeček, autor kľúčových stavieb architektúry 70. rokov na Slovensku, medzi nimi i rekonštrukcie a dostavby areálu SNG v Bratislave z rokov 1963 a 1968 – 1969.

Kurátorka Zbierky architektúry: Viera Dlháňová

Najvýznamnejšie akvizície Zbierky architektúry (výber)

1991 – Dušan Samo Jurkovič: Návrh núdzového rodinného dvojdomku s tromi izbami v Skalici, 1920, rys tušom na pauzovacom papieri, 62 × 92 cm – A 426

1988 – Endre Szonyi, František Wimmer: Obytná kolónia Danubius v Bratislave, nedatované, kolorovaná kresba farebnými ceruzami na papieri, 55 × 89 cm – A 205

1988 – Endre Szonyi: Central pasáž v Bratislave, nedatované, perspektíva, ceruza a uhlík na pauzovacom papieri, 60 × 58 cm – A 213

1987 – Michal Scheer, Finančný palác v Žiline (prvá štúdia), 1928, pôdorys a pohľad, rys ceruzou na pauzovacom papieri, 24,8 × 39,6 cm – A 55

Milan Michal Harminc: Slovenské národné múzeum v Martine, nespracovaný fond – A 489

Milan Michal Harminc: Evanjelický kostol a. v. v Bratislave, 1931, nespracovaný fond – A 491

Milan Michal Harminc: Palace sanatórium dr. Szontágha v Novom Smokovci, nespracovaný fond – A 461

1989 – Miloš Emil Belluš: Slovenský veslársky klub v Bratislave-Petržalke, 1930, perspektíva, rys tušom a ceruzou na pauzovacom papieri, 39 × 64 cm – A 676

1989 – Miloš Emil Belluš: Železobetónový krytý kúpeľný most v Piešťanoch, 1930 – 1932, pôdorysy a pohľad, tuš na pauzovacom papieri, á 35,5 × 168,3 – A 677

1989 – Miloš Emil Belluš: Areál automatického veľkomlyna Nákupného ústredia potravinárskych družstiev (NUPOD) v Trnave, 1937 a 1941, pohľad a pôdorys, tuš na pauzovacom papieri, 37 × 56 cm a 23 × 43,6 cm – A 717

1989 – Emanuel Hruška: Urbanistický návrh továrenského mesta Seneffe (Belgicko) pre firmu Baťa, 1943, tlač na papieri, 60 × 60cm – A 415

2006 – Ladislav Foltyn: Obálka knihy Harmonielehre od Arnolda Schonberga (portfolio študentských projektov z Bauhausu), okolo 1930, nespracovaný fond

2009 – Vladimír Dedeček: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, 1956, nespracovaný fond

Najvýznamnejšie výstavy Zbierky architektúry (výber)

Emil Belluš. Architektonické dielo
Kurátorka: K. Kubičková
Bratislava, SNG, 19. september – 12. november 1989

Milan Michal Harminc (1869 – 1964)
Kurátorky: K. Kubičková a A. Zajková
Bratislava, SNG, 14. marec – 12. máj 1991 a Budapešť, Československé kultúrne a informačné stredisko, 25. marec – (?) 1992

Od Ledouxa po Le Corbusiera. Formovanie modernej architektúry
Kurátorky: J. L. Avrilová, K. Kubičková (za SNG) a A. Zajková (za SNG), spoluusporiadatelia: MK SR a Fondation Claude-Nicolas Ledoux
Bratislava, SMG, 4. október – 17. november 1991

Odon Lechner (1854 – 1914)
Kurátori a kurátorky: L. Pusztai, A. Hadik, a K. Kubičková (za SNG), spoluusporiadatelia: Magyar Épitészeti Múzeum Budapest a Maďarské kultúrne stredisko v Bratislave
Bratislava, SNG, 10. október – 1. december 1991

Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra. (Reinštalácia výstavy Poézia striedmosti. 5. bienále architektúry Benátky.)
Kurátorky: R. Sedláková a K. Kubičková (za SNG), spoluusporiadateľ: NG Praha
Bratislava, SNG, 28. november 1991 – 2. január 1992 a Praha, Palác Kinských, 16. január – 13. február 1992

Milan Maximilian Scheer
Kurátorka: K. Kubičková, spoluusporiadateľ: Nitrianska štátna galéria
Nitra, NŠG, 11. január – 20. február 1994

Dušan Jurkovič (1868 – 1947)
Kurátorka: D. Bořutová, spoluusporiadatelia: Magyar Épitészeti Múzeum Budapest a Slovenský inštitút v Budapešti
Budapešť, Országos Muemlékvédelmi Hivatal, 25. október – 10. december 1995

Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
Komisári: Z. Rusinová, K. Bajcurová, Ľ. Belohradská, M. Dulla, A. Hrabušický, B. Jablonská, I. Jančár, K. Kubíková, A. Marenčin, D. Poláčková, A. Schrammová, E. Trojanová a M. Zervan
SNG, Bratislava, 10. október 1995 – 25. február 1996

Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie
Kurátorka: Z. Rusinová a kol.
SNG, Bratislava, 7. apríl – 15. október 2000

Slovenský mýtus
Kurátori: K. Bajcurová, A. Kusá, A. Hrabušický, spolupráca: K. Čierna, P. hanáková, E. Kurincová, P. Maráky, M. Mitášová a D. Poláčková, spoluusporiadateľ: SNM Bratislava
Bratislava, SNG a SNM, 29. september 2005 – 3. december 2005

Forma nasleduje... risk
Kurátori: J. Ševčíková, J. Ševčík a M. Mitášová
SNG, Bratislava, 14. august – 14. október 2007