Načo sú nám galérie a múzeá ?

Vzdelávací program určený pre 5. ročník ZŠ
Cieľom vzdelávacieho programu je priblížiť žiakom prácu a poslanie múzeí a galérií. Formou názornej ukážky sa oboznámia s múzejníckou prácou a prácou kurátorov.
Spoznajú význam múzea a galérie ako inštitúcie uchovávajúcej kultúrne dedičstvo.

Trvanie programu: 45 minút

Program nadväzuje na školské osnovy predmetu: Dejepis ZŠ

Výtvarná dielňa

Vzdelávací program určený pre deti z MŠ a ZŠ
Špeciálny interaktívny program, v ktorom sa deti a žiaci pod vedením skúseného lektora zoznámia s výtvarnými materiálmi a technikami. Snahou lektora je priviesť dieťa k samostatnému výtvarnému prejavu, vzbudiť u neho záujem o výtvarné umenie. Dieťa sa inšpiruje obrazmi vystavenými v GIU.

Trvanie programu: max 1,5 hodiny

Program nadväzuje na školské osnovy predmetu: Výtvarná výchova v MŠ a ZŠ

Svet fantázie

Vzdelávací program určený pre MŠ, ZŠ a SŠ. Program je zameraný na rozvíjanie fantázie, komunikácie, sociálneho cítenia
a predstavivosť cez Tvorivú dramatiku. V projekte sa spája dramatika s výtvarnou a hudobnou výchovou. Účastníci projektu si vyskúšajú svoje herecké schopnosti, naučia sa prezentovať svoju prácu a v neposlednom rade budú mať aj spoločný zážitok.

Trvanie programu: 1,5 hodiny

Program nadväzuje na školské osnovy predmetov: Etická výchova, Tvorivá dramatika, Slovenský jazyk

V prípade záujmu o ponúkané programy je potrebné nahlásiť sa vopred. Po dohode s pedagógom je možné vybrať si aktivitu vhodnú pre danú vekovú kategóriu.

Otvorené:
UT – NE 10.00 – 17.00 h

Kontakt:
Mgr. Iveta Žáková
tel: 033/640 40 35, 0911/334 552
e- mail: iveta.zakova@sng.sk