Prekladateľké služby_CPV kód: 79530000-8
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 09.07.2013
= výber ukončený

Kompletizačné práce_CPV kód: 45400000-1
Špecifikácia uvedená v priložených dokumentoch.
*zverejnenie: 02.08.2013
= výber ukončený

Počítačové zariadenia a spotrebný materiál_CPV kód: 30200000-1
Špecifikácia uvedená v priložených dokumentoch.
*zverejnenie: 16.08.2013
= výber ukončený

Prenájom servera na obdobie 36 mesiacov_CPV kód: 72222300-0
Špecifikácia uvedená v priložených dokumentoch.
*zverejnenie: 16.08.2013
= výber ukončený

Inžiniersko-geologický prieskum_CPV kód:
71351730-9
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 3.09.2013
= výber ukončený

Počítačové monitory_CPV kód: 30231000-7
Špecifikácia uvedená v priložených dokumentoch.
*zverejnenie: 05.09.2013
= výber ukončený

Lokálne siete (LAN)_CPV kód: 32410000-0
Špecifikácia uvedená v priložených dokumentoch.
*zverejnenie: 05.09.2013
= výber ukončený

Sedadlá:CPV: 391 13000-7
Špecifikácia uvedená v priložených dokumentoch.
*zverejnenie: 05.09.2013
= výber ukončený

Zdroj UPS: CPV_31154000-0
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 09.09.2013
= výber ukončený

Noviny,periodiká a časopisy: CPV_22200000-2
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 18.09.2013
= výber ukončený

Sťahovanie administratívy SNG: CPV_60100000-9
Špecifikácia uvedená v priložených dokumentoch.
*zverejnenie: 23.09.2013
= výber ukončený

Stojany - kovová konštrukcia: CPV_44423000-1
Špecifikácia uvedená v priložených dokumentoch.
*zverejnenie: 18.11.2013
= výber ukončený

Služby technika BOZP a PO: CPV_71317000-3
Špecifikácia uvedená v priložených dokumentoch.
*zverejnenie: 18.11.2013
= výber ukončený

Demontážne práce: CPV_45111300-1
Špecifikácia uvedená v priložených dokumentoch.
*zverejnenie: 22.11.2013
= výber ukončený

Prekladateľké služby_CPV kód: 79530000-8
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 10.12.2013
= výber ukončený

Služby informačných technológií_CPV kód: 72000000-5
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 11.12.2013
= výber ukončený

Prenosné počítače_CPV kód: 30213100-6
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 11.12.2013
= výber ukončený

Služba na vypracovanie ŽoNFP pre ROP prioritná os 3_CPV kód: 79400000-8
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 27.12.2013
= výber ukončený