Knižnica založená v roku 1949 buduje špecializovaný knižničný fond tematicky zameraný na oblasť teórie a dejiny výtvarného umenia, architektúry a príbuzných vedných odborov. Typologicky ho tvoria knihy, periodiká, mikrofiše, CD a DVD nosiče a významnú časť tvorí zbierka výstavných katalógov z výstav výtvarného umenia, svojím rozsahom najväčšia na Slovensku.

Poslaním knižnice je poskytovanie knižnično-informačných služieb predovšetkým odborným, vedeckým pracovníkom inštitúcií umeleckého a kultúrneho zamerania, študentom vysokých a stredných škôl umenovedného a umeleckého zamerania, výtvarným umelcom, reštaurátorom a v rámci svojich možností i ostatným používateľom. Prostredníctvom odborného personálu vytvára, spracúva, uchováva, sprístupňuje a ochraňuje knižničný fond. K 31. 12. 2011 ho tvorilo 101 498 knižničných jednotiek. Odoberalo sa 80 titulov zahraničných a domácich periodík.
Celý fond sa spracovával do lístkových katalógov, ktoré sú v súčasnosti zdigitalizované a sú sprístupnené v 3 samostatných subkatalógoch: knihy, výstavné katalógy a umelci. V roku 1995 sa pristúpilo k spracovávaniu fondu do elektronickej podoby, v súčasnosti v knižnično-informačnom systéme Advanced Rapid Library k 31. 12. 2011 je sprístupnených 18 264 bibliografických záznamov a 20 224 záznamov autorít. Táto online verzia katalógu má funkciu internetového prehliadača s možnosťou zapojenia viacerých externých zdrojov tak, aby sa dalo z jedného prístupu vyhľadávať vo viacerých domácich i zahraničných katalógoch. Postupne sa všetky knižničné procesy automatizujú – katalogizácia, IPAC, autority, výpožičné služby, správa seriálov, akvizícia a výmena publikácií.
Knižnica poskytuje aj kopírovacie služby výhradne z fondu knižnice a tiež služby internetu s možnosťou wifi pripojenia.
Štatút knižnice vyjadruje základné informácie o právnom postavení, poslaní, fondoch, knižnično-informačných službách, poplatkoch, činnostiach a hospodárení knižnice.
Vzájomné vzťahy knižnice SNG a používateľov jej služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

Knižnica SNG patrí v systéme slovenských knižníc medzi špeciálne knižnice. V organizačnej štruktúre SNG je začlenená do Úseku výskumu a rozvoja. Činnosť knižnice SNG sa vykonáva v súlade so Zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach.