Program pre stredoškolákov počas písomných maturít

Písomné maturity sú každý rok kritickým obdobím, keď stredné školy a gymnáziá hľadajú alternatívny program pre študentov nižších ročníkov. Preto sme pre vás v Slovenskej národnej galérii pripravili aktivity k aktuálnym výstavám.

Výstavy ktoré môžete navštíviť:
Nestex
- dočasná stála expozícia gotiky a baroka
- aktuálne témy aj v starom umení
- európske legendy

Nizozemská maľba
- bohatá zbierka významných nizozemských umelcov
- zobrazenie každodenných výjavov
- premeny európskej spoločnosti
- rôznorodé umelecké žánre

Čo vás čaká:
- zaujímavé úlohy pre kolektívne vypracovanie
- aktivity približujúce umenie z rôznych hľadísk
- kolektív s najlepším vypracovaním úloh si môže vybrať program z našej ponuky zdarma

Informácie a kontakt:
- informujte nás o návšteve vopred e-mailom alebo telefonicky
- vstup do galérie a program je bezplatný

NIZOZEMSKÁ MAĽBA

19. február – 22. máj 2016
Diela nizozemských majstrov z 16. a 17. storočia predstavujú dva svety života dobovej šľachty. Tradičné kresťanské námety spojené s duchovným životom sú tu doplnené výjavmi z každodenného života. Obrazy tak fungujú ako svedkovia doby. Na druhej strane, bežné predmety sú pre maliarov vynikajúcou príležitosťou, ako sa blysnúť svojím majstrovstvom.

S hlavou v oblakoch, s nohami na zemi

SŠ, VŠ/ 90 min.
Témy: sakrálne, svetské, zátišie, žánrová maľba, dielo ako obraz spoločnosti
Ak je na obraze Panna Mária či iný svätec, ešte to nemusí znamenať, že dielo je určené pre kostol. Za zobrazením svätcov sa niekedy odohrávajú fascinujúce scény z bežného života. Nizozemská maľba v sebe spája svet pozemský a nadpozemský a nastavuje tak zrkadlo vtedajšej spoločnosti. Komu boli takéto diela určené a aký mali význam? Lektorský výklad so zadaniami a samostatnou prácou poodhalí krehkú hranicu žánrových a sakrálnych motívov.

NESTEX - nestála expozícia gotiky a baroka

nepretržite
Nestála a dočasná expozícia zbierok gotického a barokového umenia SNG ponúka bezprostredný kontakt s našimi najdôležitejšími artefaktmi umenia 14. – 18. storočia. Tieto diela odzrkadľujú základy našej kultúry. A hoci odvtedy prešlo už niekoľko storočí, ich odkaz je zreteľný aj v dnešnej spoločnosti. Netradičná architektúra výstavy predstavuje gotické a barokové maľby a sochy v špecifickej atmosfére. Tematické usporiadanie diel zase odhaľuje na prvý pohľad skryté kontexty.

Flash

SŠ/ 90 min.
Témy: spoločné a odlišné slohové znaky, obsah a forma
Font písma, suvenír z dovolenky, dizajnová kabelka či logistický plán. Vrcholné obdobie gotiky a baroka delia od seba tri storočia, nás odvtedy ďalších päť. A zdanlivo nesúvisiace veci zrazu celkom logicky súvisia. Prostredníctvom predmetov našej každodennej potreby, porovnávaním a vnútornou analýzou odhalíme charakteristické znaky gotiky a baroka v nestálej expozícii SNG Nestex.

Architektúra

SŠ/ 90. min.
Témy: gotika a barok, slohové znaky architektúry, pôvod diel a ich pozícia v interiéri
Hoci sú diela v nestálej expozícii SNG Nestex nenávratne vyňaté zo svojho prirodzeného prostredia – katedrál, kostolov a kaplniek, pokúsime sa ich tam vrátiť. Každá pozícia diela v architektúre má svoj význam. Pri programe sa dozvieme o základných princípoch gotickej a barokovej architektúry a podporíme svoju priestorovú predstavivosť.

Od hora dole

SŠ/ 90 min.
Témy: aktivity galérie, výskum, reštaurovanie, akvizícia, digitalizácia
Väčšinou pri návšteve galérie vidíme len jej úlohy súvisiace s prezentáciou umenia. To je však len zlomok zo všetkých jej aktivít. Popri aktívnych zadaniach sa pri prechádzke viacerými poschodiami zameriame netradične aj na výskum, reštaurovanie, proces získavania diel i práve prebiehajúcu digitalizáciu.

Tematické prierezové programy

prierezové programy prepajajúce viaceré výstavy SNG

Umenie v pohybe

SŠ/ 90 min.
Témy: pohyb, svetlo, dynamika, kompozícia
Barokoví svätci mávajú svojimi odevmi, Nizozemci pobehujú po obrazoch, ešte aj šperky Antona Cepku sú kinetické. Čo všetok pohyb znamená? Zdá sa, že umenie a pohyb idú vedno ruka v ruke naprieč dejinami. Odhaľme spolu tajomstvo účinku pohybu v umení! Odkryme jeho význam a posvieťme si na jeho prostriedky.

ANTON CEPKA | KINETICKÝ ŠPERK

17. marec 2016 – 5. jún 2016
Anton Cepka je jeden z najvýznamnejších moderných slovenských šperkárov. Jemnosť, ktorú od šperkov akosi vždy očakávame, spája s motívmi zo sveta techniky. Dôležitým momentom v jeho tvorbe sa tak stáva pohyb. Okrem neho rozhodujúcu úlohu zohráva aj svetlo a farebný akcent. Výsledkom je potom kinetický šperk.

Stroje a ruky

SŠ, VŠ/ 90 min.
Témy: umelecké hodnoty, remeslo a dizajn, sériová výroba
To by som dokázal urobiť aj ja! Tento názor na súčasné umenie je pomerne častý. Veď ak si spomenieme na slávne umelecké diela predchádzajúcich storočí, často nám vyrážajú dych práve umelcovou zručnosťou. A dnešní umelci dokonca niektoré diela ani nevytvárajú sami, ale pomáhajú si priemyselnou výrobou. Ako to s tým umením vlastne je?

Rezervácie

Peter Pivoda
peter.pivoda@sng.sk

Barbora Jurinová
barbora.jurinova@sng.sk

02/ 204 96 270
0915 786 712

Vstupné na programy:

deti MŠ – 0,70 €; žiaci ZŠ, SŠ – 1,20 €; študenti VŠ – 1,30 €; pedagogický dozor – zdarma
študenti SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry – zdarma