Výtvarné aktivity: Šifry Miloša Urbáska

Miloš Urbásek bol pomerne významnou osobnosťou na umeleckej scéne druhej polovice 20. storočia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Z domáceho hľadiska je dôležitá jeho účasť na bratislavských Konfrontáciách – sérii spočiatku neoficiálnych výstav. V zahraničí sa zas presadil ako jeden z hlavných predstaviteľov tzv. lettrizmu – umeleckého smeru, ktorý pracuje s písmom ako materiálom. Veľmi výraznou črtou Urbáskovej tvorby je totiž narábanie so širokým spektrom možností, ktoré môže poskytnúť jeden relatívne jednoduchý motív – grafému.

Výtvarné aktivity: Za stopami v snehu

V 70. a 80. rokoch 20. storočia vznikla na Slovensku pozoruhodná skupina umeleckých diel od rôznych autorov, kde sa sneh, iste aj vďaka jeho jedinečným estetickým a fyzikálnym vlastnostiam, objavuje ako prostriedok na vyjadrenie ideí a postojov k človeku, okoliu i smerovania umeleckej tvorby.
Viacero z týchto diel má povahu „tu a teraz“, alebo skôr „vtedy a tam“ prebiehajúcich činností umelcov, tzv. akcií. Tie trvajú určitý čas a zanechávajú v krajine stopu pohybu, znak, nápis či malý objekt podliehajúci procesu postupného zániku. Aj preto je dnes k dispozícii už len záznam ich priebehu na zväčša čiernobielej fotografii. Zdôrazňovanie procesu tvorby a zániku diel je často polemikou s ľudskými zásahmi do okolia. Sneh je v nich v kontexte vtedy nastupujúcich ekologických diskusií ideálnym materiálom pre demonštráciu činnosti bez trvalého zásahu.

Výtvarné aktivity: Umenie ako oslava

Motív slávností či oslavy sa v umeleckom svete objavuje odpradávna. Na jednej strane to vyplýva z prirodzeného vzťahu umenia k tradíciám. Na druhej strane emócie, ktoré sú nepochybnou súčasťou všetkých osláv a slávností, sú pre umenie rovnako zaujímavé.
Už v staroveku umelci pripravovali dramaturgiu a scény pre všemožné druhy osláv. Také oslavy bývali neraz spojené so scénickým predstavením, pre ktoré bolo potrebné vytvoriť kulisy. Prípadne sa slávnosť mohla niesť v duchu sprievodu alegorických vozov. A tie takisto musel niekto vytvoriť. Niektoré historické grafiky zachytávajú aj špeciálne pripravenú choreografiu, ktorá z pohľadu vtáčej perspektívy vytvára zaujímavé kompozície.