Rozmanitosť nutná / VŠVU Model 2014

16. apríl – 1. jún 2014
Esterházyho palác, 2. poschodie
Otvorenie: 15. apríl 2014, 18.00
Kurátorky: Lucia Gregorová-Stachová, Viera Kleinová, Alexandra Tamásová
Dizajn časopriestorovej mapy: Branislav Matis, Marcel Benčík

Výstavný projekt ROZMANITOSŤ NUTNÁ / VŠVU Model 2014 vznikol pri príležitosti 65.výročia založenia našej najstaršej umeleckej akadémie – Vysokej školy výtvarných umení. Z tohto faktu vychádza kurátorská koncepcia, ktorá v sebe spája dva pohľady: pohľad na školu a jej históriu ako celok (stvárnené do podoby časopriestorovej mapy/modelu v úvodnej sále výstavy) a záber na detail – vybrané študentské práce vytvorené za posledných päť rokov, ktoré výberovo reprezentujú súčasnosť všetkých školských katedier a ateliérov.

Prvá časť výstavy nesie názov The Model VŠVU AFAD 1949 – 2014 a poskytuje celkový pohľad na históriu školy, ktorá je stvárnená ako trojrozmerný model – časopriestorová mapa (pripravená špeciálne pre túto príležitosť). Predchádzala mu príprava štatistických údajov a historických dokumentov o škole; jeho koncepciu a dizajn navrhli grafickí dizajnéri Branislav Matis a Marcel Benčík. Základnou jednotkou modelu je drevený hranol – tehlička s menom konkrétneho absolventa. Usporiadanie údajov informuje nielen o škole samotnej, ale aj o vzťahu medzi ňou a spoločnosťou. Čitateľný je zároveň aj premenlivý záujem uchádzačov o štúdium jednotlivých odborov, teda dopyt po ponuke. Z modelu sa tak dá odčítať aj vývoj vizuálneho umenia – ako novovzniknuté ateliéry reflektovali dianie v súčasnom umení. Dejiny univerzálnej výtvarnej akadémie a umeleckopriemyselnej vysokej školy, ktorá vznikla v polovici 20. storočia, sa môžu vnímať ako „história súčasností umenia“, osobného a autorského rozvoja pedagógov i študentov, zrodov štýlov, inovácií a experimentov, ale na druhej strane aj propagandy, tendenčného konzervativizmu a ideologickej závislosti najmä pred rokom 1989. Model je procesuálnym dielom, takže z údajov v jeho dátovej krajine je možné ďalej generovať rôzne čiastkové štatistiky a diagramy, spresňovať ho, precizovať a dobudovávať novými informáciami v budúcnosti.

Špeciálne ďakujeme spoločnosti bau-Max, ktorá dodala materiál na realizáciu tohto modelu.

Druhá časť výstavy má názov Ja, študent(ka), ktorý sa odvoláva na poviedku známeho sci-fi titulu Isaaca Asimova Ja, robot (1949) o zrode vedomia a umelej inteligencie, o stávaní sa „ja“, subjektom, indivíduom v mase. Táto metafora má vyjadriť podobný prechodový stav, v ktorom sa nachádzajú aj študenti školy. Kurátorský výber študentských prác má podobu živej, heterogénnej kolekcie. Nachádzajú sa tu tak práce z oblasti úžitkového, ako aj voľného umenia, architektúry a reštaurovania. Práce boli vyberané tak, aby čiastkovo zastupovali jednotlivé katedry a ateliéry, ale aj žánre, médiá a témy mladého umenia.

Výstava si kladie za cieľ prezentovať súčasnú tvár akadémie ako vitálneho organizmu, laboratória tvorivosti. Jej pridanou hodnotou je preto aj vizuálna informácia o postojoch, záujmoch a schopnostiach súčasných študentov výtvarnej školy – ktorí sa ocitli v úlohe skúmanej a testovanej vzorky prototypu budúceho autora/ky. Prehliadka je kritickým výberom prác študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského stupňa v aktuálnom období uplynulých piatich rokov. Kritériom výberu neboli hodnotenia a úspešnosť na aktuálnej scéne, ale skôr autenticita a experiment. Zámerom výstavy je preto podať stručnú, ale výstižnú správu o rozpätí škály médií, žánrov, tém, zaujatí i zacyklení, pokusov aj omylov nastupujúcej umeleckej generácie.