Sochárstvo na Slovensku v 20.storočí

Koncepcia: Zora Rusinová

V pôsobivom anglickom parku, ktorý voľne nadväzuje na koryto rieky Poprad a na okolitú krajinu, SNG postupne buduje exteriérovú expozíciu sochárstva, v ktorej prezentuje práce významných sochárov druhej polovice 20. storočia z vlastných zbierok. Ponúka takto možnosť nielen preniesť sa do minulosti, ale aj spoznať významný architektonický objekt, dokumentujúci vývoj názorov na obytnú, reprezentačnú a fortifikačnú funkciu šľachtických sídiel od neskorogotických po barokovo-klasicistné podoby. Návštevník či návštevníčka môže prostredníctvom špecificky zameraných expozičných celkov oceniť bohatosť a svojbytnosť kultúrneho vývoja spišského regiónu, oceniť hĺbku a výnimočnosť diela Ladislava Mednyánszkeho a zavŕšiť svoj umeleckohistorický exkurz stretnutím s artefaktmi, vytvorenými v súčasnosti i v nedávnej minulosti.