Franz Xaver Messerschmidt: Charakterové hlavy – otvorený depozitár

5. júl - 17.november 2013

Unikátny súbor búst od Franza Xavera Messerschmidta, tradične označovaný ako Charakterové hlavy, už v čase svojho vzniku vzbudzoval záujem publika a vyvolával rôznorodé reakcie a interpretácie. Svojou expresívnosťou sa vymykal akejkoľvek sochárskej produkcii 18. storočia a dodnes je inšpiráciou pre mnohých súčasných umelcov. Odliatky tejto – v dejinách sochárstva neopakovateľnej série – vám prinášame vo forme tzv. otvoreného depozitára v čase od 5. júla do 17. novembra 2013. Špeciálnou súčasťou inštalácie sú sokle vytvorené k sadrovým odliatkom pre knieža Liechtensteina a jeho zámok Valtice v prvej štvrtine 19. storočia.

Franz Xaver Messerschmidt (1736 Wiesensteig – 1783 Bratislava) zdedil umelecký talent zrejme po matke, ktorá pochádzala z významného rezbárskeho rodu Straubovcov. Umelecky sa školil u svojich strýkov v Mníchove a Grazi a jeho vzdelávanie bolo zavŕšené na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Vo svojej prevažne portrétnej tvorbe pre cisársku rodinu a dvor uplatňoval princípy neskorého baroka s následným príklonom ku klasicizmu.

Medzi jeho diela patria aj reprezentatívne cínové celofigurálne sochy Márie Terézie ako uhorskej kráľovnej a Františka Štefana Lotrinského či viaceré portrétne busty významných osobností z viedenského prostredia. Messerschmidtov spoločenský postup bol prerušený náhlym vylúčením z Akadémie, paradoxne v čase, keď očakával povýšenie a titul profesora. Toto sklamanie malo za následok sochárov odchod z Viedne a jeho usadenie sa v Bratislave, v dnes už zaniknutej časti Zuckermandel. Tam žil a tvoril až do svojej smrti v roku 1783 a vznikla tam aj väčšina z jeho unikátnej série tzv. Charakterových hláv.

Súbor vznikal postupne v rozpätí rokov 1770 – 1783. Po Messerschmidtovej smrti bola séria 49 kusov v roku 1793 prvýkrát verejne vystavená vo viedenskom Bürgerspitali pod označením Charakterové hlavy (Charakterköpfe). Hlavy boli pri tejto príležitosti pomenované a očíslované, pričom ich zoradenie je čisto náhodné a nesúvisí s poradím, v akom vznikali. V priebehu 19. storočia boli vystavované pri rozličných príležitostiach a v rôznych, aj nevýstavných priestoroch (napríklad viedenský Práter). Kedže sa vo verejnej dražbe v roku 1889 nenašiel kupec ochotný zakúpiť celú sériu, hlavy sa rozpredali jednotlivo a na dlhší čas zmizli z dosahu verejnosti do viacerých, zväčša súkromných zbierok. V priebehu 20. storočia sa začali znova postupne objavovať. Dnes je známych 38 originálov, z ktorých najväčší počet vlastní Rakúska galéria Belvedere vo Viedni.

Dôležitým článkom vo výskume diela F. X. Messerschmidta je unikátna séria sadrových, sivo patinovaných odliatkov súboru 49 Charakterových hláv, ktorá vznikla v priebehu 1. štvrtiny 19. storočia pre knieža Liechtensteina a jeho zámok vo Valticiach (Schloss Feldsberg) na Morave. V rámci Otvoreného depozitára sú z tejto série z dôvodu ich krehkosti samotných búst vystavené niektoré sokle s pôvodnými nápisovými páskami, označujúcimi jednotlivé hlavy. Vystavené Charakterové hlavy sú kovové odliatky (bronz, cín, olovo) vytvorené medzi rokmi 1978 – 1989 na Vysokom učení technickom v Brne prevažne Pavlom Hřebíčkom.