Poetika periférie

23. január 2014 - 30. marec 2014
Vystavujúci autori: Dominik Hlinka, Rastislav Sedlačík, Olja Triaška Stefanovič, Lucia Tallová
Kurátorka: Alexandra Tamásová

Jedným zo znakov súčasného umenia je záujem o rôzne marginálne či priam spoločensky potláčané témy. Autori sa dnes nesústreďujú len na objekty a javy, považované za krásne a vznešené, ale naopak – výpovednú hodnotu hľadajú často práve v témach zdanlivo „nízkych“ a nezaujímavých. Tak sa napríklad v žánri krajinomaľby okrem malebných lesov a lúk stretávame aj so spustnutými mestskými alebo vidieckymi perifériami; miestami, kam zatiaľ nedosiahol záujem obyvateľov ani developerov; miestami, ktoré sú nestvárnené, „nedomestikované“, poznačené dávno zabudnutou či nedokončenou ľudskou aktivitou. Tvorcovia súčasného umenia povyšujú periférne priestory na objekty hodné umeleckého stvárnenia, ktoré môžu byť aj svojsky krásne. Akoby tieto miesta, zodpovedajúce potlačeným vrstvám spoločenského vedomia, vypovedali o nás viac, než to, čo naschvál vystavujeme na obdiv. Autori vybraní pre túto výstavu pre nás odhaľujú niekedy znepokojivú, inokedy poetickú tvár periférie; nastoľujúc pritom aj otázku o podstate takéhoto označenia, resp. vzťahu medzi „centrom“ a „okrajom“. Na výstave budú prevažne maliarske a fotografické diela.