Úsek marketingu a komunikácie

Úsek marketingu a komunikácie sa zaoberá operatívnym plánovaním komunikačnej stratégie, ako aj budovaním vzťahov s odbornou i širokou verejnosťou a ich rozvíjaním priamo i prostredníctvom médií. Cieľom je budovať dobré meno inštitúcie, informovať verejnosť, pozývať na podujatia (výstavné projekty, sprievodné programy, medzižánrové podujatia), a umožniť tak sprístupnenie činnosti SNG čo najširšiemu publiku.

Oddelenie marketingu a tvorby programov realizuje reklamné kampane (outdoorové, printové, elektronické) a PR kampane, ktoré následne vyhodnocuje a monitoruje. Zabezpečuje propagáciu činnosti SNG na galerijnej stránke (www.sng.sk), využíva sociálne siete, aktívne buduje online marketing. Zároveň nadväzuje partnerskú spoluprácu s rôznymi kultúrnymi a obchodnými partnermi, ako aj s donormi a sponzormi so snahou čo najefektívnejšie umiestniť služby SNG na trh. Súčasťou aktivít oddelenia je tvorba programov s cieľom poskytnúť zaujímavú dramaturgiu podujatí súvisiacich s výstavami (kurátorské odborné výklady, prednášky, diskusie), vytvárať „kultúrny bod“ (priestor pre partnerské koncerty, prezentácie, festivaly, kultúrne podujatia a i.), ako aj organizovať spoločensko-kultúrne večery spojené so slávnostným otváraním výstav (vernisáže).

Východiskom činnosti oddelenia galerijnej pedagogiky je vzdelávací potenciál zbierok SNG a ich poslanie v oblasti vzdelávania umením. Oddelenie pripravuje a realizuje vzdelávacie programy pre deti, pre rodiny s deťmi, pre mladých ľudí a všetkých návštevníkov k stálym expozíciám i aktuálnym výstavám SNG.

Cieľom úseku marketingu a komunikácie je zabezpečiť zvyšovanie návštevnosti a monitorovať a vyhodnocovať záujem, spokojnosť a nároky publika, aby galéria mohla zabezpečiť vyšší návštevnícky komfort a lepšiu kvalitu poskytovaných služieb.

Riaditeľka úseku marketingu a komunikácie

Hromádková Bohdana, Mgr.
bohdana.hromadkova@sng.sk

Oddelenia

E. Úsek marketingu a komunikácie
E.1 Oddelenie marketingu a tvorby programov
E.2 Oddelenie galerijnej pedagogiky

Kontakt

SNG, Úsek marketingu a komunikácie
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel.: 02/20 47 61 47
E-mail: bohdana.hromadkova@sng.sk