Úsek hospodárskeho riadenia

Úsek pozostáva z viacerých oddelení:
Oddelenie finančného riadenia zabezpečuje finančné riadenie inštitúcie, spracovanie daní, vedenie účtovníctva, finančné analýzy, ekonomické výkazníctvo, interné kontroly, evidenciu majetku, výber.
Ostatné oddelenia zabezpečujú prevádzkový chod inštitúcie, ktorý zahŕňa opravu a údržbu, nakupovanie tovarov a služieb, prevádzkové výkazníctvo, implementáciu ekologických postupov do činností prevádzky, realizáciu investičných projektov, správu hardvéru a softvéru inštitúcie.

Úsek ekonomiky a prevádzky spolupracuje so všetkými úsekmi SNG, ktorým zabezpečuje potrebnú podporu a poradenstvo v príslušných oblastiach (ekonomika, prevádzka, bezpečnosť a ochrana, správa vysunutých pracovísk). Zabezpečuje styk s inštitúciami štátnej a verejnej správy, s obchodnými partnermi na strane dodávateľov, ako aj na strane odberateľov, a to na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Je garantom dodržiavania platnej legislatívy Slovenskej republiky vo väzbe na normatívne právne akty Európskej únie v rámci oblastí, ktoré zastrešuje. 

Riaditeľka úseku/finančná manažérka DG

Hamalová Gabriela, Ing.
gabriela.hamalova@sng.sk

Oddelenia

D.1. Oddelenie finančného riadenia
D.2. Správa IT
D.3 Verejné obstarávanie
D.4 Investičné projekty
D.5 Oddelenie prevádzky

Kontakt

SNG, Úsek hospodárskeho riadenia
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel.: 02/20 47 62 22
E-mail: gabriela.hamalova@sng.sk