Úsek výskumu a rozvoja

Úsek výskumu a rozvoja zahŕňa organizačné zložky SNG, ktorých hlavnou činnosťou je rozvoj, základný aj aplikovaný výskum, dokumentácia a pod. Zriaďovacia listina charakterizuje SNG aj ako vedeckovýskumné pracovisko, teda už od založenia galérie je vedeckovýskumná činnosť predpokladom väčšiny výstavných, publikačných a rozvojových projektov. Činnosť úseku sa zameriava na rozvoj SNG v oblasti vedy a výskumu formou akvizícií archiválií, zbierkových predmetov, kníh a periodík, budovaním, spracovávaním, využívaním a prezentovaním dokumentačných, archívnych a knižničných fondov a zbierok z oblasti teórie a dejín výtvarného umenia a z príbuzných disciplín. Podieľa sa na implementácii nových informačných a komunikačných technológií v odborných činnostiach inštitúcie, na tvorbe štandardov pre dokumentáciu kultúrneho dedičstva v projektoch digitálneho spracovania archívnych a knižničných fondov a zbierok, ako aj v projekte Centrálnej evidencie diel výtvarného umenia (CEDVU). Úsek výskumu a rozvoja monitoruje možnosti čerpania grantov, neinvestičných a investičných projektov na rozvoj činnosti a na obnovu objektov SNG. Podieľa sa na formovaní krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stratégie rozvoja SNG a na stanovovaní cieľov na jednotlivé obdobia. Svojou činnosťou vo veľkej miere podporuje ostatné úseky pri formulovaní a realizácii aktivít vyplývajúcich z hlavných i sprievodných činností SNG. Úsek tvoria tieto organizačné zložky: oddelenie vedy a výskumu, register, oddelenie digitálnych zbierok a služieb, Archív výtvarného umenia SNG, Knižnica SNG.

Riaditeľka úseku/hlavná manažérka projektu DG

Bohumelová Mária, Mgr.
maria.bohumelova@sng.sk

Oddelenia

C. Úsek výskumu a rozvoja
C.1. Digitálne zbierky a služby
C.2 Oddelenie digitálnych technológií
C.3 Archív výtvarného umenia
C.4 Knižnica
C.5 Správa zbierok