CEDVU a digitálne zbierky

Oddelenie CEDVU a digitálnych zbierok je v organizačnej štruktúre začlenené do úseku výskumu a rozvoja. Spravuje a sprístupňuje digitálny obsah uchovávaný v Slovenskej národnej galérii. Na základe platnej legislatívy vyvíja a prevádzkuje informačný systém centrálnej evidencie galerijných zbierkových predmetov CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia) pre zbierkotvorné galérie SR. Tento systém je záujemcom prístupný aj v podobe papierovej kartotéky (centrálny katalóg). Štúdium v centrálnom katalógu upravuje interný predpis SNG o prístupe k údajom v centrálnej evidencii galerijných zbierkových predmetov. Štúdium v študovni centrálneho katalógu a vyhotovenie rešerše z centrálnej databázy je podmienené odsúhlasenou žiadosťou (príloha interného predpisu).

V nadväznosti na publikačné, propagačné a vedecko-výskumné aktivity inštitúcie koordinuje toto oddelenie digitalizáciu výtvarných diel a získané skúsenosti aj sprostredkúva ďalším galériám formou konzultácií a odporúčaní. Umožňuje zverejňovanie údajov o dielach v zbierkach slovenských zbierkotvorných galérií a digitálnych reprodukcií ich zbierkových fondov v rámci projektu Web umenia. Zodpovedá za ich sprístupňovanie cez služby prevádzkované inými organizáciami (Europeana). Pre interné potreby SNG toto oddelenie spravuje a sprístupňuje aj ďalšie digitálne zbierky – publikačné, propagačné a výskumné materiály. Pre potreby zriaďovateľa koordinuje získavanie štatistických údajov o činnosti galérií v SR a následne ich spracúva do požadovaných výstupov.

Vedúca oddelenia/manažérka pre digitalizáciu a IS/DG

Bahurinská Jana, PhDr.
jana.bahurinska@sng.sk

Zamestnanci a zamestnankyne

Hergott Vladimír - supervízor pre SW a HW CEDVU/DG
Čudrnák Michal, Mgr. - supervízor pre spracovanie a uchovanie digitálneho obsahu/DG
Adamčiaková Zlatica, Mgr. - metodik pre centrálnu evidenciu

Kontakt

SNG, CEDVU a digitálne zbierky
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel.: 02/20 47 61 41
E-mail: dzs@sng.sk