Archív výtvarného umenia SNG

Archív výtvarného umenia SNG je v rámci organizačnej štruktúry začlenený do úseku výskumu a rozvoja. V sieti štátnych archívov SR patrí do skupiny špecializovaných verejných archívov. Tematicky sa zameriava na dejiny SNG, ako aj na dejiny výtvarného umenia na Slovensku vo všeobecnosti. Jeho súčasťou sú aj osobné fondy významných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia a umenovedy.

Činnosť archívu je vykonávaná v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Hlavnou náplňou archívu je všestranná starostlivosť o archívny fond SNG, čo zahŕňa nadobúdanie archívnych dokumentov, ich evidenciu, odborné a vedecké spracovanie, ochranu a sprístupňovanie odbornej a laickej verejnosti. Archív výtvarného umenia sprístupňuje archívne dokumenty pomocou archívnych pomôcok – inventárov –, ktorých elektronickú verziu uverejňuje na internetovej stránke. Prezenčné štúdium s možnosťou využitia reprografických služieb (skener, xerox) v bádateľni archívu upravuje Bádateľský poriadok Archívu výtvarného umenia SNG.

Vedúca Archívu výtvarného umenia

Kučerová Bodnárová Katarína, Mgr. PhD. - v súčasnosti na materskej dovolenke
katarina.bodnarova@sng.sk

Zamestnanci a zamestnankyne

Šafárová Zuzana, Mgr. - archivár
Písečná Eva - dokumentarista

Kontakt

SNG, Archív výtvarného umenia SNG
Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava
Tel.: 02/20 49 62 17
E-mail: archiv@sng.sk