Riadenie projektov

Riadenie projektov je v organizačnej štruktúre SNG začlenené do úseku výzkumu a rozvoja. Zriaďovacia listina charakterizuje SNG aj ako vedeckovýskumné pracovisko, teda už od založenia galérie je vedeckovýskumná činnosť predpokladom väčšiny výstavných aj publikačných projektov. Hlavným vedeckovýskumným projektom zbierkotvorných galérií, ktorý vyplýva z ich zamerania na tvorbu, správu, interpretáciu a prezentáciu zbierkových predmetov, sú vedecké katalógy zbierok (Fontes), katalógy výstav a knižné publikácie.

SNG v rámci svojho najdôležitejšieho dlhodobého vedeckého projektu Dejiny slovenského výtvarného umenia dosiaľ pripravovila jednotlivé zväzky publikácií o historických kapitolách dejín umenia, sprevádzané reprezentačnými výstavami (Barok, 1998; 20. storočie, 2000; Gotika, 2003 - 2004; Renesancia, 2009). Cieľom tohto výskumného a výstavno-edičného cyklu SNG je podať ucelený obraz výtvarného umenia na Slovensku v jednotlivých historických etapách a zároveň po prvýkrát komplexne zhodnotiť a prezentovať výtvarnú tvorbu Slovenska od najstarších čias po súčasnosť v rámci domáceho i širšieho stredoeurópskeho kontextu. Výskum románskeho umenia a umenia 19. storočia zatiaľ pokračuje priebežnými čiastkovými výstupmi. Samostatnou oblasťou základného výskumu SNG sú reštaurátorské výskumné úlohy, ktoré majú zásadný význam pre datovanie, budovanie a uchovávanie zbierok.

Novovzniknuté oddelenie pre vedu a výskum má v súčasnosti dve úlohy: koordinovať riešenie prebiehajúcich výskumných projektov a ich publikačných výstupov a v spolupráci s kurátorkami či kurátormi sformulovať dlhodobý vedeckovýskumný zámer galérie. Najbližším cieľom je získať akreditáciu vedeckovýskumného pracoviska, prostredníctvom ktorej sa rozšíria možnosti pre grantové projekty i pre medzinárodnú spoluprácu v súlade s výskumným zámerom galérie. Dlhodobým zámerom oddelenia je vybudovať vedecké pracovisko. Najbližšie obdobie ukáže, ako budú kurátori a kurátorky koncipovať svoje vedeckovýskumné projekty a či sa galéria bude naďalej profilovať ako výskumné alebo skôr ako znalecké pracovisko.

Zamestnanci a zamestnankyne

Matuchovičová Kristína, Mgr. - metodik pre projekty a metodické poradenstvo - v súčastnosti na rodičovskej dovolenke
Kratochvílová Luďka, Mgr. - edičný a jazykový redaktor

Kontakt

SNG, Riadenie projektov
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel.: 02/20 47 61 35
E-mail: veda@sng.sk