Knižnica SNG

Knižnica SNG patrí v systéme knižníc na Slovensku medzi špeciálne knižnice. V organizačnej štruktúre SNG je začlenená do úseku výskumu a rozvoja. Činnosť knižnice SNG sa vykonáva v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach.

Knižnica založená v roku 1949 buduje špecializovaný knižničný fond tematicky zameraný na oblasť teórie a dejín výtvarného umenia, architektúry a príbuzných vedných odborov. Typologicky ho tvoria knihy, periodiká, mikrofiše, CD aj DVD nosiče a významnú časť predstavuje zbierka katalógov z výstav výtvarného umenia, svojím rozsahom najväčšia na Slovensku.

Poslaním knižnice je poskytovať knižnično-informačné služby predovšetkým odborným, vedeckým pracovníkom inštitúcií umeleckého a kultúrneho zamerania, študentom vysokých a stredných škôl umenovedného a umeleckého zamerania, výtvarným umelcom, reštaurátorom a v rámci svojich možností aj ostatným používateľkám a používateľom. Odborný personál knižnice vytvára, spracúva, uchováva, sprístupňuje a ochraňuje knižničný fond. K 31. decembru 2011 ho tvorilo 101498 knižničných jednotiek.

Celý fond sa spracovával do lístkových katalógov, ktoré sú v súčasnosti digitalizované a v elektronickej (online) verzii sprístupnené v troch samostatných subkatalógoch: knihy, výstavné katalógy a umelci. V roku 1995 SNG pristúpila k spracúvaniu fondu do elektronickej podoby. V súčasnosti (k 31. decembru 2011) je v knižnično-informačnom systéme Advanced Rapid Library sprístupnených 18264 bibliografických záznamov a 20 224 záznamov autorít. Táto elektronická (online) verzia katalógu má funkciu internetového prehliadača s možnosťou zapojenia viacerých externých zdrojov tak, aby sa dalo z jedného prístupu vyhľadávať vo viacerých domácich i zahraničných katalógoch. Postupne sa automatizujú všetky knižničné procesy: katalogizácia, IPAC, autority, výpožičné služby, správa seriálov a akvizícia.

Vedúca knižnice

Šuchová Jana, Mgr. PhD.
jana.suchova@sng.sk

Zamestnanci a zamestnankyne

Juríková Terézia, Bc. - knihovník/akvizícia a výmena publikácií
Gregorovičová Beáta - knihovník

Kontakt

SNG, Knižnica SNG
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel.: 0901 916 046
E-mail: studovna@sng.sk