Oddelenie registra

Oddelenie registra je v organizačnej štruktúre SNG začlenené do úseku výzkumu a rozvoja a primárne sa venuje administratívnemu zabezpečeniu správy zbierok, akvizičnej agende a poskytovaniu práv na publikovanie diel zo zbierok a archívu SNG. Hlavná agenda oddelenia spočíva v administratívnom zabezpečovaní výpožičiek diel zo zbierok SNG. Pracovníci registra stoja na začiatku procesu výpožičky, sledujú ho, monitorujú a zmluvne zabezpečujú jednotlivé kroky: komunikujú s kurátormi, reštaurátormi, so žiadateľmi o výpožičky aj s inštitúciami v prípade potreby vývozných povolení, poistenia diel, výpožičných zmlúv. Oddelenie má na starosti domáce aj zahraničné výpožičky. Okrem samotného vyhotovenia zmlúv ich aj registruje, zakladá, sleduje plynutie dlhodobých výpožičiek a koordinuje ich kontrolu.

Oddelenie registra má na starosti aj akvizičnú agendu. Administratívne zabezpečuje celý proces akvizícií, má na starosti zvolávanie komisie na tvorbu zbierok, prípravu podkladov pre túto komisiu, zápisnicu zo stretnutia komisie, zabezpečuje kúpno-predajné a licenčné zmluvy a napokon i pridelenie prírastkového čísla a zápis do prírastkových kníh. Zodpovedá tiež za uchovávanie príslušných dokumentov (kúpno-predajných, darovacích a licenčných zmlúv, dokladov o dedičských konaniach a ostatnej agendy).

Po nadobudnutí diel do zbierok či archívu SNG oddelenie monitoruje proces ich druhostupňovej evidencie, postupuje diela fotooddeleniu až po vznik evidenčnej karty diela. Spolupracuje pri pravidelných inventarizáciách zbierkového fondu a eviduje všetky revízne správy.

Zamestnanci a zamestnankyne

Horváthová Erika, Bc. - dokumentátor pre akvizície/referent pre výpožičky/metodik licenčnej agendy DG
Potúčková Lýdia - referent

Poštová adresa a kontakt

SNG, Oddelenie registra
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel.: 02/20 47 61 77
E-mail: erika.horvathova@sng.sk