Zbierky moderného a súčasného umenia

Zbierky moderného a súčasného umenia patria k najrozsiahlejším zbierkovým fondom Slovenskej národnej galérie. Prvé diela získala SNG do zbierok takmer vzápätí po jej vzniku v roku 1948. Zbierkový fond v tom čase tvorili predovšetkým diela klasických výtvarných disciplín, akými sú maliarstvo, sochárstvo, grafika a kresba, ktoré dodnes tvoria nielen jeho základ, ale predstavujú aj reprezentatívnu kolekciu slovenského výtvarného umenia 20. storočia.

Jednotlivé zbierkové fondy mapujú vývin disciplín, odzrkadľujú jeho štýlové i názorové línie a zároveň zaznamenávajú individuálne umelecké výkony najvýznamnejších slovenských a čiastočne i európskych a svetových výtvarníkov a výtvarníčok.
Nové zbierkové fondy, ktoré vznikli v priebehu nedávnych rokov, boli prejavom prehodnocovania zberateľskej stratégie a koncepcie SNG, ktorá reagovala na meniacu sa situáciu v umení 20. storočia. Na základe posunov tradičných výtvarných médií sa hranice klasických disciplín začali postupne narúšať a navzájom sa prestupovať. Jednotlivé médiá ako maliarstvo a sochárstvo expandovali nielen za hranice vlastného umeleckého druhu, ale i do priestoru, napokon integrovali aj prvok času a pohybu, čím vznikla zbierka intermediálneho charakteru a neskôr – s nástupom digitálnych zobrazovacích prostriedkov – aj zbierkový fond iných médií.

V súčasnosti sa do Zbierok moderného a súčasného umenia preradila Zbierka fotomédií a začlenila sa sem aj dosiaľ samostatná Zbierka architektúry, úžitkového umenia a dizajnu. Vyplynulo to z novej skúsenosti s najvýznamnejšími expozičnými či publikačnými projektami SNG, v ktorých sa vedľa seba objavujú diela zo všetkých zbierkových fondov.

Vedúca kurátorka Zbierky moderného a súčasného umenia/ kurátorka zbierky modernej a súčasnej kresby/kurátorka modernej a súčasnej grafiky/kurátorka DG

Gregorová Lucia, Mgr.
lucia.gregorova@sng.sk

Zamestnanci a zamestnankyne

Kleinová Viera, Mgr. - kurátorka zbierky úžitkového umenia/kurátorka DG
Bajcurová Katarína, PhDr., CSc. - kurátorka zbierky moderného a súčasného maliarstva/kurátorka DG
Büngerová Vladimíra, Mgr. - kurátorka zbierky moderného a súčasného sochárstva/kurátorka DG
Hrabušický Aurel - kurátor zbierky fotomédií/kurátor DG
Almášiová Lucia, Mgr. - kurátorka zbierky fotomédií
Hanáková Petra, Mgr., PhD. - kurátorka zbierky nových médií
Čierna Katarína, PhDr. - kurátorka zbierky insitného umenia
Gavulová Lucia, Mgr. - asistentka zbierok/kustód

Kontakt

SNG, Zbierky moderného a súčasného umenia
Riečna 1, 815 13 Bratislava 1