Oddelenie odbornej ochrany

Oddelenie odbornej ochrany zbierok je priamo riadené zástupcom GR SNG. Zodpovedá za zabezpečenie ochrany priestorov a majetku SNG, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu. Súčasne zodpovedá za správu depozitárov, bezpečné uloženie zbierkových predmetov v mieste ich trvalého uloženia, ako aj za odborné ošetrenie a reštaurovanie zbierok SNG.

Vedúca oddelenia

Ing. Páleníková Zlatica - poverená vedením odd.

Zamestnanci a zamestnankyne

Mináriková Slávka, Ing. - správca depozitára
Zrník Vladimír, Mgr. - - správca depozitára
Hoffstädterová Dostálová Petra, Mgr. art., ArtD. - reštaurátor

Kontakt

SNG, Oddelenie bezpečnosti a ochrany zbierok
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel.: 02/20 476 117
E.mail: zlatica.palenikova@sng.sk
E-mail: bezpecnost@sng.sk