Ona je madona...

Kurátorka: Katarína Bajcurová

Názov známej popovej pesničky Roba Grigorova je svojho druhu súčasnou upútavkou na komornú výstavu mapujúcu jednu z obľúbených tém slovenského moderného maliarstva, ktorú Slovenská národná galéria pripravila na vianočný i povianočný čas v Kabinete umenia 20. storočia+. Tradičný námet madony – matky s dieťaťom totiž patril v tvorbe slovenských maliarov medzi dvoma vojnami, ale aj neskôr, k pomerne častým. Na Slovensku sa Panna Mária Sedembolestná oddávna uctievala ako patrónka a ochrankyňa krajiny, a preto významové konotácie a presahy od „materskej“ k „mariánskej“ rovine námetu boli pomerne časté a pre slovenských výtvarných umelcov aj prirodzené. Nie div, veď v prostredí prevažne rurálneho spoločenstva hlboko do 20. storočia ešte prežívali tradičné formy života a boli silno zakorenené náboženské predstavy. Zobrazenie matky s dieťaťom sa vo výtvarnom umení často sémantizovalo, posúvalo z roviny žánrovej do roviny symbolickej: matka s dieťaťom sa stávala madonou, neraz s prívlastkom „slovenská“, aby obrazne bdela nielen nad osudmi jednotlivcov, ale i celého národa. V dielach slovenských modernistov nachádzame tak príznačné významové oscilovanie medzi náboženským – sakrálnym a svetským – profánnym chápaním námetu, ktoré je podporené napr. aj výtvarným využitím ikonografického motívu aureoly – svätožiary. Výstava predstavuje známe diela klasikov slovenskej moderny Martina Benku, Gustáva Mallého, Miloša Alexandra Bazovského, Janka Alexyho, Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu, Imra Weinera-Kráľa, Ester Šimerovej-Martinčekovej, Jána Mudrocha, ale i menej známe práce Teodora Tekela, Františka Reichentála, Arnolda Weisza-Kubínčana, Bertalána Póra a ďalších. Maľby, kresby, grafiky pochádzajú prevažne zo zbierky Slovenskej národnej galérie, sú obohatené aj o artefakty zo zbierok Slovenského národného múzea – Múzea Martina Benku v Martine, Galérie mesta Bratislavy a Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a Galérie Zoya