Košická moderna a jej kontext

5. 12. 2014 – 15. 3. 2015
Esterházyho palác, 2. poschodie
Výstavu pripravili: Zuzana Bartošová, Michał Burdziński, Alexandra Homoľová

Košice 20. a 30. rokov 20. storočia boli nepochybne významným kultúrnym a umeleckým centrom. Disponovali silným geniom loci, charakterizovala ich navýsosť mestská, národnostne i konfesionálne tolerantná atmosféra a bohaté kultúrne i umelecké tradície, čo umožnilo vznik „košickej moderny“, ktorej vzopätie akcelerovalo v 20. rokoch. Pri jej formovaní zohralo významnú úlohu Východoslovenské múzeum na čele so vzdelaným a kreatívnym riaditeľom Josefom Polákom. Podobu „košickej moderny“ formovali umelecké osobnosti žijúce a tvoriace v meste, aj avantgardne orientovaní autori, ktorí sa v žičlivom prostredí Košíc zdržali na kratší či dlhší čas. Výstava zasadzuje príbeh skúmaného fenoménu do širšieho kontextu; sleduje nielen historicky a výtvarne striktne vymedzenú tvorbu protagonistov „košickej moderny“, ale aj ďalšie umelecké a kultúrno-historické aspekty, ktoré jej bezprostredne predchádzali, vplývali na ňu a v tomto zmysle dokresľujú fascinujúci príbeh výtvarného života medzivojnových Košíc.