Domáce a európske súvislosti biedermeiera

Slovenská národná galéria | Katedra dejín výtvarného umenia, UK, Bratislava

1.– 2. 10. 2015

Miesto konania: Kaviareň Berlinka, Slovenská národná galéria, Nám. Ľ. Štúra, Bratislava
Kolokvium je sprievodným programom výstavy Biedermeier.

Vstup na konferenciu je zdarma. Záujemci o konferenciu sa môžu registrovať do 30.9.2015 na adrese – katarina.benova@sng.sk

Kolokvium zamerané na problematiku biedermeiera na Slovensku a jeho kontextu v rámci strednej Európy organizuje Slovenská národná galéria a Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta UK v Bratislave. Je súčasťou výstavy, ktorá bola 18. 6. 2015 otvorená pod rovnomenným názvom v SNG a bude trvať do 1. 11. 2015. Počas dvoch dní kolokvia sa v priestoroch SNG bude konať prezentácia príspevkov z výtvarného a úžitkového umenia ako aj prehliadka výstavy. Kolokvium sa bude zameriavať na diskusiu k postaveniu biedermeiera v kontexte dejín umenia 19. storočia na Slovensku, umeleckým presahom v rámci prostredia vtedajšej Rakúskej monarchie.

Biedermeier, doteraz pomerne opomínaný výtvarný štýl v našich dejinách umenia, predstavuje veľmi dôležitý medzistupeň pre zmenu spoločnosti a kultúrneho života Rakúskej monarchie v priebehu prvej polovice 19. storočia. Výstava a katalóg sú jedným z prvých pokusov pozrieť sa na toto obdobie cez prizmu terénneho výskumu v múzeách a galériách hlavne na Slovensku a v Maďarsku, ktorý, ako preukázal samotný výtvarný materiál, nie je stále ukončený. Spracovať všetky varianty umenia predmarcových rokov 19. storočia ostáva naďalej skôr úlohou do budúcnosti, keďže v oblasti dizajnu, maliarstva i sochárstva je ešte mnoho nezodpovedaných otázok. Práve platforma kolokvia bude jednou z možností na predstavenie ďalších tém, ktoré nebolo možné obsiahnuť na výstave alebo v katalógu.

PROGRAM

ŠTVRTOK | 1. OKTÓBER 2015

9:00 – 9:30 registrácia účastníkov
9:30 – 10:00 otvorenie kolokvia

Katarína Chmelinová, vedúca Katedry dejín výtvarného umenia, FiF UK, Bratislava
Dušan Buran, vedúci starých zbierok SNG, Bratislava

Blok 1: Medzinárodné súvislosti biedermeiera

10:00 – 10:20
Anikó Dworok (Inštitút dejín, Univerzita vo Würzburgu, Würzburg)
K vplyvu biedermeiera na viedenskú a budapeštiansku historickú maľbu

10:20 – 10:40
Agnieszka Rosales Rodriguez (Inštitút dejín umenia, Varšavská univerzita, Varšava)
Poľský biedermeier: národná otázka a európsky kontext

10:40 – 11:00
Júlia Papp (Centrum pre výskum spoločnosti, Inštitút dejín umenia, Maďarská akadémia vied, Budapešť)
Rodina, domov a móda v prvej tretine 19. storočia v zrkadle knižných ilustrácií Johanna Blaschkeho (1770-1833)

11:00 – 11:20
Nóra Veszprémi (Univeruzita v Birminghame, Birmingham)
Ideál krásy a pozemská láska v knižnej ilustrácii a portréte v biedermeieri

11:30 - 12:00 prestávka na kávu

Blok 2: Životný štýl v dobe biedermeiera

12:00 – 12:20
Katarína Beňová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK, Bratislava)
Album rodiny Zichy z Rusoviec ako príklad vzájomných vzťahov šľachtickej rodiny biedermeiera

12:20 – 12:40
Eva Hasalová (SNM – Historické múzeum, Bratislava)
Aristokrat versus mešťan. Módne ideály v období biedermeiera na príklade odevnej kultúry

12:40 – 13:00
Július Barczi (SNM – Múzeum v Betliari, Betliar)
V službách grófa Andrássyho. Emanuel Andrássy ako objednávateľ a autor biedermeierovských obrazov

13:30 – 15:00 prestávka na obed

Blok 3: Pluralita prístupov – prípadové štúdie I.

15:00 - 15:20
Zuzana Labudová (Pamiatkový úrad, Košice / Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice)
Bellaaghovský (Belághovský) zborník košickej kresliarskej školy a dobová štýlová pluralita

15:20 – 15:40
Pavel Štěpánek (Katedra dějin umění, Univerzita Palackého, Olomouc)
Biedermeierovské prostředí zámku v Čechách pod Kosířem, sídlo portugalského rodu Silva Tarouca, východisko Josefa Mánesa při jeho cestách na Slovácko a na Slovensko.

15:40 – 16:00
Petr Tomášek (Moravská galerie v Brně, Brno)
Biedermeier nebo romantismus? Stylový a ideový pluralismus v rané tvorbě Petera Fendiho

16:00 – 16:20
Katarína Tánczosová (Bratislava)
Biedermeier v živote a diele Jozefa Božetecha Klemensa

16:20 – 16:40
Anna Schirlbauer (Viedeň)
Aspekty stredoeurópskej umeleckej dráhy na príklade maliarky Anny Zmeškalovej (1813 – 1880)

17:00 – 18:30
Prehliadka výstavy Biedermeier s kurátorkami Katarínou Beňovou, Janou Švantnerovou a Silviou Seneši Lutherovou.

PIATOK | 2. OKTÓBER 2015

Blok 4: Biedermeier v galerijných a múzejných zbierkach

9:30 – 9:50
Jana Švantnerová (SNG, Bratislava)
Na ceste k rovnoprávnosti. Kurátorský výber judaík k siedmim hlavným témam výstavy Biedermeier

9:50 – 10:10
Alena Krkošková (Moravská galerie v Brně, Brno)
Vlasový šperk jako specifikum biedermeieru a jeho ukázky nejen ze sbírek Moravské galerie v Brně

10:10 – 10:40
Zuzana Francová (Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava)
Porcelán a sklo z obdobia biedermeiera v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

10:40 – 11:00
Marta Janovíčková (Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava)
Nábytok v štýle biedermeiera v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

11:00 – 11:20 prestávka na kávu

Blok 5: Na ceste k modernizácii

11:20 – 11:40
Silvia Seneši Lutherová (Katedra teórie a dejín umenia, VŠVU, Bratislava)
Biedermeierovský ideál moderného interiéru

11:40 – 12:00
Lucia Almášiová (SNG, Bratislava)
Počiatky fotografického média na Slovensku

12:00 – 12:20
Ivana Komanická (Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice)
Hornouhorská kamenina: demokratický obrat alebo nástup konzumu?

Blok 6: Pluralita prístupov – prípadové štúdie II.

12:20 – 12:40
Viera Bartková (Katedra estetiky, FiF UK, Bratislava)
Etnomotívy v maľbe 1. polovice 19. storočia na Slovensku

12:40 – 13:00
Silvia Lorinčíková (SNM – Múzeum v Betliari, Betliar)
Gróf Juraj Andrássy. Medzi veľkomestom a vidiekom

Záverečná diskusia

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.