SPRIEVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVE TEKUTÁ MÚZA. ALKOHOL A VIZUÁLNA KULTÚRA

12. 4. | Siesta v galérii: Tekutá múza

15:00 | EP, 3. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom na práve prebiehajúcej výstave.

Vstup voľný

16. 4. | Prednáška: Tekutá múza. Alkohol, alkoholizmus, abstinencia: o čom vlastne hovoríme?

18:00 | EP, 3. poschodie

Názory na to, čo je alkohol a alkoholizmus, sa v uplynulých desaťročiach ostro rozchádzali. Podobne sa líšili aj rôzne typy protialkoholickýchpostojov a hnutí za triezvosť či abstinenciu.Kto sa pokúsi svoje problémy s alkoholom riešiť tým, že prestane piť, sa môže ocitnúť v zovretí dvoch rol, (niekdajšieho) alkoholika a (terajšieho) abstinenta. Žiť pod takýmto „dvojakým nelsonom“ v spoločnosti, ktorá toleruje pitie, nemusí byť vždy lahoda, aj keď niekedy sa dostaví úžas zo znovuzrodenia. Prednáša doc. PhDr. Martin Bútora.

Vstupné 2 €

21. 4. | Prednáška: Pes (a alkohol) – priateľ človeka

18:00, EP, 3. poschodie

Výroba a distribúcia alkoholu na našom území v stredoveku a ranom novoveku

Prednáša PhDr. Radoslav Ragač, PhD., historik a archivár, od roku 2008 riaditeľ Slovenského národného archívu. Publikuje v oblasti kultúrnych dejín obdobia neskorého stredoveku a raného novoveku, dejín miest, výskumu dejín architektúry v písomných prameňoch, pomocných vied historických – s osobitným zameraním na heraldiku, sfragistiku a diplomatiku.

Vstupné 2 €

26. 4. | Siesta v galérii: Tekutá múza

15:00 | EP, 3. poschodie

Nedeľný pohodový výklad s lektorom na prebiehajúcej výstave.

Vstup voľný

14. 5. | Prednáška na výstave Tekutá múza: Anna Falisová ‒ Alkohol a zdravotná starostlivosť v slovenskom historickom kontexte

18:00 | EP, 3.poschodie

Alkohol a zdravotná starostlivosť v slovenskom historickom kontexte v priereze od štúrovských spolkov miernosti cez 20. storočie.

PhDr. Anna Falisová, CSc., vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV; venuje sa problematike zdravotníctva a sociálnych dejín, najmä so zameraním na prvú polovicu 20. storočia. Je autorkou monografie Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období (1999), Lekári na Slovensku do roku 2000 (2010), spoluautorkou vedeckej publikácie Chronológia vývoja vedy a techniky na Slovensku (2006), Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948 (2011), Bioterapia optikou histórie (2013) a autorkou desiatok štúdií z danej problematiky.

Vstupné 2 €