55. Bienále výtvarného umenia v Benátkach 2013

Slovenská národná galéria ako organizátor národnej expozície 55. Bienále výtvarného umenia v Benátkach 2013 vyhlásila výberové konanie na výstavný projekt a následnú realizáciu expozície do Pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky na 55. bienále umenia v Benátkach 2013. Komisia, ktorá zasadala 21.11.2012 vybrala víťazní projekt.

Do výberového konania sa prihlásilo spolu dvadsať projektov. Komisia, ktorá projekty hodnotila mala k dispozícii powerpointovú prezentáciu aj fyzicky 20 projektov prihlásených umelcov alebo kooperácií. Do záverečného hodnotenia boli väčšinou členov komisie postúpené projekty:
1. Michal Murín (kurátor Milan Adamčiak): Altruism as Arttruism as Art – archív Milan Adamčiak.
2. Petra Feriancová a Zbyněk Baladrán (kurátor Marek Pokorný): Stále to isté mieste
3. Otis Laubert (kurátor Juraj čarný): Múzeum Otisa Lauberta
4. Jaroslav Varga (kurátorka Mira Kvetanová): Knižnica 29.5.-24.11.2013

Členovia komisie Stanislva Stankoci (predseda), Ondřej Chrobák, Václav Magid, Monika Lopušanová, Lucia Gavulová, Dorota Kenderová, Dagmar Poláčková a Alexandra Homoľová sa jednomyseľne zhodli na víťaznom projekte Petry Feriancovej, Zbyňka Baladrána a Mareka Pokorného: Stále to isté miesto.

Projekt bol podľa komisie najkonzistentnejší, autorský tím aj kurátorská podpora dáva záruku relevantnej profesionálnej realizácie.

55. Bienále výtvarného umenia v Benátkach 2013 sa bude konať v čase od 29. mája do 24. novembra 2013. Na základe medzištátnej dohody medzi Českou a Slovenskou republikovou v roku 2013 zabezpečuje organizáciu národnej expozície Slovenská národná galéria. Téma nebola usporiadateľom formulovaná, preto bol predmetom výberového konania výstavný projekt na „voľnú tému“, ktorý však musel zohľadňovať odbornú prestíž podujatia a postavenie národného pavilónu ako súčasti štátnej kultúrnej reprezentácie.

Projekty museli zohľadňovať zameranie 55. bienále na vizuálne umenie a jeho určenie slovenským i zahraničným profesionálom v tejto oblasti. Prípustné boli individuálne projekty, ale aj akékoľvek druhy a podoby skupinovej spolupráce slovenských aj zahraničných vizuálnych umelcov, teoretikov a iných profesionálov.

Všeobecná téma bola daná rámcom 55. La Biennale di Venezia venovanom vizuálnemu umeniu. Predkladané projekty mali reflektovať aktuálne témy alebo významné osobnosti výtvarnej scény, prepojenie s medzinárodným výtvarným kontextom etc.

Bienále Benátky 2013

Slovenská národná galéria
55. La Biennale di Venezia // vizuálne umenie
výberové konanie // podmienky účasti

Slovenská národná galéria vyhlasuje výberové konanie na výstavný projekt a následnú realizáciu expozície do Pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky na 55. bienále umenia v Benátkach 2013.
Na základe medzištátnej dohody medzi Českou a Slovenskou republikovou bude v roku 2013 zabezpečovať organizáciu národnej expozície Slovenská národná galéria. Téma pripravovaného La Biennale nebola zatiaľ usporiadateľom formulovaná, preto je predmetom výberové konania výstavný projekt na „voľnú tému“, ktorý však musí zohľadňovať odbornú prestíž podujatia a postavenie národného pavilónu ako súčasti štátnej kultúrnej reprezentácie.
Projekty musia zohľadňovať zameranie 55. bienále na vizuálne umenie a sú určené slovenským i zahraničným profesionálom v tejto oblasti. Prípustné sú individuálne projekty, ale aj akékoľvek druhy a podoby skupinovej spolupráce slovenských aj zahraničných vizuálnych umelcov, teoretikov a iných profesionálov. Všeobecná téma je daná rámcom 55. La Biennale di Venezia venovanom vizuálnemu umeniu, konkrétna téma a projekt sú otvorené. Predkladané projekty by mali reflektovať aktuálne témy alebo významné osobnosti výtvarnej scény, prepojenie s medzinárodným výtvarným kontextom etc. Ďalšie všeobecné informácie nájdete na www.labiennale.org.

Súčasti predloženého projektu
1. vstupný formulár
2. návrh výstavného projektu (libreto, prípadne vizuálny návrh)
3. relevantnú informáciu o participujúcich umelcoch/teoretikoch/etc.
4. aproximatívny položkový rozpočet (obvykle SNG disponuje na prípravu projektu čiastkou do výšky 50 000 Eur, ktorú však ešte MK SR nepotvrdilo).
Všetky tieto súčasti projektu je treba odovzdať v digitálnej podobe na CD a v jednom vytlačenom paré

Odporúčania a upozornenia
• nie je v možné financovať a realizovať projekt nad rámec aktuálnych finančných a organizačných možností SNG;
• samotná výstava trvá 6 mesiacov, z ktorých je väčšina horúcich, čo kladie isté nároky na prevádzku, ktoré je vhodné zohľadniť;
• organizátor zabezpečuje základnú prevádzku pavilónu (stráženie, upratovanie)
• pozri zoznam technických parametrov pavilónu v Benátkach;
• pozri technické výkresy pavilónu;
• pavilón je samostatnou stavbou s minimálnym zázemím;
• podanie projektu indikuje, že autor vzal na vedomie parametre pavilónu a rozumie všetkým odporúčaniam a upozorneniam;

Posudzovanie projektov
Projekty bude posudzovať odborná komisia, ktorá zasadne v priebehu novembra 2012. Rokovanie poroty prebieha podľa platného Organizačného a rokovacieho poriadku (2008). Autori budú o výsledkoch vyrozumení písomne, výsledky budú tiež zverejnené na internetových stránkach galérie.

Termín odovzdania projektov
Kompletná dokumentácia musí byť doručená poštou alebo osobne do Slovenskej národnej galérie v Bratislave najneskôr do 31. októbra 2012 do 12.00 hod v obálke označenej „Bienále umenia 2013“. Rozhodujúcim je dátum doručenia, nie dátumu podania na pošte.

Kontaktné údaje
Komisárom projektu a koordinátorom za SNG je Monika Palčová (monika.palcova@sng.sk)
Adresa: Slovenská národná galéria, „Bienále“, Riečna 1, 815 13 Bratislava
Dokumentácia doručená po termíne alebo v neúplnej podobe nebude posudzovaná.

Technické parametre pri prípravy expozície v Pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach
Bývalý československý národní pavilón v areálu Giardini di Castello v Benátkách je dielom architekta Otakara Novotného z roku 1925. Architektúra pavilónu má svoj nezameniteľný charakter, so stavbou je nutné zaobchádzať ako s architektonickou pamiatkou. Pavilón tvorí jedna výstavná sála a dva malé odkladacie priestory (komora, WC). Výstavná sála má vrchné osvetlenie, jeden vstup a núdzový východ, rozmery sú 17,5 × 10,8 m a napriek istej komornosti je veľmi čistým priestorom.

Expozícia by mala zohľadňovať tieto pravidlá:
• na stenách nie je závesný systém, inštaluje sa priamo do steny
• pod svetlíkom nie je možné inštalovať závesný systém
• pavilón má historickú terazzovú podlahu, ktorá je nepravidelná a má po obvode bordúru – podlaha sa nesmie mechanicky narušiť
• rozmery a váha exponátov, by mali zohľadňovať fakt, že všetka doprava v Benátkach je zabezpečovaná loďou a manuálnou silou (pavilón nemá k dispozícií mechanizmy, tie je však možné za poplatok objednať);
• štandardné veľkosti nákladov sú – jednotlivý prvok do 80kg hmotnosti a 300 x 150 x 150 cm veľkosti;
• obalový materiál musí zohľadňovať obmedzené skladové možnosti v pavilóne (viď pôdorys);
• pavilón nedisponuje zatemňovacím zariadení, je presvetlený veľkým svetíkom;
• používaná technika musí mať zabezpečený bezpečnostný certifikát na mieste;
• po obvode svetlíka je inštalovaná osvetľovacia lišta iGuzzini, k dispozícií je 12 bodových svietidiel tejto značky, 2 smerové svietidlá. Podľa potreby je možné počet svietidiel upraviť;
• v pavilóne je dostatočné množstvo el. zásuviek – na každej dlhšej strane 6 zásuviek/ 220V, ktoré sú vo výške cca 50 cm nad podlahou;
• inštalácia expozície by mala byť navrhnutá tak aby trvala cca týždeň;
• už je k dispozícii aj presný termín zahájenia a ukončenia výstavy – 1. jún – 24. november 2013 (preview – 29.- 31. mája)
• deinštalácia by mala byť ukončená najneskôr týždeň po skončení a mala by trvať cca do 4 dní;
prípadné technické konzultácie môžu byť konzultované s koordinátorom projektu Monika Palčová monika.palcova@sng.sk.

Pôdorys Pavilónu Slovenskej a Českej republiky a technické podmienky